SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

Javna priznanja
Na temelju članka 9. i članka 31. Statuta GradaSvete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedeljebroj 09/09), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje nasvojoj 16. sjednici održanoj 22.09.2011. godine donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste javnih priznanja Grada Svete Nedelje, propisuju se uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja,kriteriji i postupnost njihove dodjele, postupak i tijelakoja provode postupak dodjele javnih priznanja.
Članak 2.
Grad Sveta Nedelja dodjeljuje javna priznanja zaiznimna postignuća i doprinos od osobitog značajaza razvitak i ugled Grada Svete Nedelje, a osobitoza naročite uspjehe ostvarene u unapređivanju gospodarstva,znanosti, kulture, zaštite i unapređivanjačovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstvai drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnostikoje su tome usmjerene.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 3.
Javna priznanja Grada Svete Nedelje su:1. POČASNI GRAĐANIN GRADASVETE NEDELJE2. NAGRADA GRADA SVETE NEDELJE ZAŽIVOTNO DJELO3. NAGRADA GRADA SVETE NEDELJE4. ZAHVALNICA GRADA SVETE NEDELJE
Članak 4.
Javna priznanja iz članka 3. Ove Odluke se dodjeljuju u pravilu na svečanoj sjednici Gradskogvijeća Grada Svete Nedelje koja se održava u povodudana Grada Svete Nedelje (dan Presvetog Trojstva),a iznimno se mogu dodijeliti i tijekom godineu drugo vrijeme. U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj i fizičkojosobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

1. Proglašenje Počasnim građaninom Grada Svete Nedelje
Članak 5.
Počasnim građaninom Grada Svete Nedelje (udaljnjem: tekstu: Počasni građanin) može se proglasiti fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Svete Nedelje, a koja je osobito zaslužna zanapredak i promicanje Grada Svete Nedelje.
Članak 6.
Proglašenje Počasnim građaninom znak je počastii ne daje nikakva posebna prava. Počast se može opozvati ako se osoba proglašenaPočasnim građaninom pokaže nedostojnim takvepočasti. Odluku o opozivu počasti donosi Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na prijedlog ovlaštenog predlagateljaiz članka 14. ove Odluke.
Članak 7.
Počasnom građaninu Grada Svete Nedelje uručujese medalja Počasnog građanina Grada Svete Nedelje. Medalja Počasnog građanina Grada Svete Nedeljeje od metala, okruglog oblika promjera 60-70mm, s grbom Grada Svete Nedelje s prednje strane. Medalja je smještena u etui, zajedno s pločicomna koju se upisuje: ime i prezime počasnog građanina,riječi „proglašuje se Počasnim građaninomGrada Svete Nedelje”, datum sjednice Gradskogvijeća na kojoj je o tome donijeta Odluka i na kraju,riječi „Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje”. U jednoj godini može se dodijeliti samo jednamedalja Počasnog građanina Grada Svete Nedelje. Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javnapriznanja Grada Svete Nedelje.2. Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo
Članak 8.
Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo jejavno priznanje koje se dodjeljuje jednoj fizičkoj osobigodišnje, ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena. Nagrada za životno djelo se dodjeljuje radi odavanjapriznanja za cjelovito djelo koje je pojedinacostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka, akoje u određenom području ili u svekolikom radu udruštvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedandoprinos razvoju i ugledu Grada Svete Nedelje. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincimakoji žive na području Grada ili su tu provelidio života, tijekom kojeg su postigli izuzetnaostvarenja zbog kojih se nagrađuju. Nagrada Grada Svete Nedjelje za životno djelododjeljuje se u vidu povelje i novčane nagrade.
Članak 9.
Povelja o nagradi Grada Svete Nedelje za životnodjelo sastoji se na vrhu u sredini od grba GradaSvete Nedelje, te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA,ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, GRAD SVETANEDELJA. Na sredini Povelje je natpis: NAGRADA GRADASVETE NEDELJE ZA ŽIVOTNO DJELO,oznaka područja za koju se dodjeljuje, ime i prezimeosobe kojoj se dodjeljuje, te oznaka datumadonošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis Gradonačelnika Grada Svete Nedelje, na dnu u sredini je pečatGrada Svete Nedelje, te u dnu na desnom uglu potpispredsjednika Gradskog vijeća Grada SveteNedelje.3. Nagrada Grada Svete Nedelje
Članak 10.
Nagrada Grada Svete Nedelje je javno priznanjekoje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupifizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvui drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinosod značaja za gospodarski i društveni život GradaSvete Nedelje, kao i za ostala posebno vrijednadruštvena dostignuća. Nagrada Grada Svete Nedelje dodjeljuje se uvidu povelje i prigodnog dara na svečani način.
Članak 11.
Povelja o nagradi Grada Svete Nedelje sastoji sena vrhu u sredini od grba Grada Svete Nedelje, te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, GRAD SVETA NEDELJA. Na sredini Povelje je natpis: NAGRADA GRADASVETE NEDELJE, oznaka područja za koju sedodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje,te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis Gradonačelnika Grada Svete Nedelje, na dnu u sredini je pečat GradaSvete Nedelje, te u dnu na desnom uglu potpispredsjednika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje.4. Zahvalnica Grada Svete Nedelje
Članak 12.
Zahvalnica Grada Svete Nedelje dodjeljuje se upisanom obliku građanima Grada Svete Nedelje,drugim osobama koje rade na području Grada SveteNedelje, udrugama ustanovama, trgovačkim društvima,vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama,za donacije i slične aktivnosti, zasluge u promicanjuznanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete,kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi,politike, humanitarnog djelovanja te svih drugihpodručja društvenog života u Gradu Svetoj Nedelji.
Članak 13.
Povelja o Zahvalnici Grada Svete Nedelje sastojise na vrhu u sredini od grba Grada Svete Nedelje, tenatpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČ-KA ŽUPANIJA, GRAD SVETA NEDELJA. Na sredini Povelje je natpis: ZAHVALNICAGRADA SVETE NEDELJE, oznaka područja zakoju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj sedodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis GradonačelnikaGrada Svete Nedelje, na dnu u sredini je pečat GradaSvete Nedelje, te u dnu na desnom uglu potpispredsjednika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje.

III. POSTUPAK I TIJELA KOJA PROVODE POSTUPAK I DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Članak 14.
Pravo na pokretanje postupka za dodjelu javnihpriznanja (u nastavku teksta: inicijativa) imaju: članoviGradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća,Gradonačelnik i Zamjenici gradonačelnika, mjesniodbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, najmanjetroje građana kao fizičke osobe, udruge građana,trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednicei druge pravne osobe sa područja Grada SveteNedelje.
Članak 15.
Gradonačelnik raspisuje i objavljuje javni pozivza prikupljanje inicijativa za dodjelu javnih priznanja,koji se objavljuje u lokalnom tisku i web straniciGrada. Javni poziv mora sadržavati uvjete koji se morajuispuniti za dodjelu javnih priznanja sukladno ovojOdluci i rok u kojem se moraju dostaviti inicijative,a koji ne može biti kraći od 30 dana od objave poziva. Inicijativa mora biti mora biti u pisanom obliku imora sadžavati:– podatke o podnositelju inicijative,– životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobikoja se predlaže za priznanje,– obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjelapriznanja,– odgovarajuća dokumentacija, kojom se potkrepljujugore navedeni podaci,– vrstu javnog priznanja za koju se osoba predlaže. Sve pravodobno zaprimljene i potpune inicijative,Gradonačelnik upućuje Odboru za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Svete Nedeljena razmatranje i utvrđivanje prijedloga odluke oodabiru. Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada SveteNedelje, može uz suglasnost podnositelja inicijative,promjeniti vrstu javnih priznanja za koje sekandidat predlaže.
Članak 16.
Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradskovijeće na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja. Javna priznanja uručuju Gradonačelnik i predsjednikGradskog vijeća. Dobitnici javnog priznanja Počasnog građaninaGrada Svete Nedelje obvezno se pozivaju na svečanostu povodu Dana Grada, odnosno svečane sjedniceGradskog vijeća.
Članak 17.
Počasni građanin Grada Svete Nedelje upisuje seu Knjigu počasnih građana Grada Svete Nedeljekoja se vodi i čuva u u Gradu Svetoj Nedelji, gdjese vodi i evidencija o dodjeli javnih priznanja. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada SveteNedelje objavljuje se službenom glasilu „GlasnikuGrada Svete Nedelje”.
Članak 18.
Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom zaživota, uručit će se članovima njegove obitelji odnosnonasljednicima.
Članak 19.
O visini novčane nagrade i prigodnog dara, izčlanka 8. i 10. ove Odluke, odlučuje Gradsko vijećeGrada Svete Nedelje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od danaobjave u Glasniku Grada Svete Nedelje.Klasa: 021-05/11-01/06Ur. broj: 238-12-02/3-11-12Sveta Nedelja, 22.09.2011. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA /Stjepan Bošnjak/