SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
18.04.2017

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za k.č.br. 2021 K.O. Sveta NedeljaPREUZIMANJE DOKUMENATA