Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje za 2015 . godinu!

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD SVETA NEDELJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) objavljuje

POZIV

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Grada Svete Nedelje za 2015 . godinu

I.

Pozivaju se svi zainteresirani sa sjedištem/prebivalištem na području grada Svete Nedelje, koji temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi obavljaju kulturne djelatnosti, da predlože svoje redovite i posebne programe od važnosti i interesa za Grad Svetu Nedelju (u daljnjem tekstu: Grad) i Zajednicu kulturno umjetničkih udruga (u daljnjem tekstu: Zajednica KUU), a radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

II.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije za koje je određeno da su lokalnog značenja, a u svezi s:

1. djelatnostima i poslovima ustanova kulture od interesa za Grad Svetu Nedelju,

2. programima poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, te manifestacija na području kulturno umjetničkog amaterizma,

3. programima strukovnih i drugih udruga u kulturi, te umjetničkih organizacija,

4. programima i manifestacijama u književnoj, knjižničkoj i nakladničkoj djelatnosti,

5. projektima, akcijama i manifestacijama kazališne, glazbene i plesne djelatnosti,

6. programima izložbi, akcijama i manifestacijama u muzejskoj, likovnoj i filmskoj djelatnosti, te izdavanja likovnih i drugih monografija,

7. programima zaštite kulturnih dobara ustanova i udruga u kulturi i drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba,

8. programima urbane kulture i kulture mladih u skladu s kulturnim interesima mladih i osoba s posebnim potrebama,

9. programima međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje.

10. projektima vezanim uz nabavu neophodne opreme.

III.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti, te vlasnici (korisnici) kulturnih dobara, pri čemu će se programi, akcije i manifestacije i slične aktivnosti i projekti provoditi s ciljem obogaćivanja kulturne i turističke ponude, te zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

IV.

Prijavljeni program, uz obrazloženje, mora sadržavati podatke o pravnom statusu podnositelja odnosno predlagatelja programa, te prijedlog visine sredstava za realizaciju programa s naznakom ostalih izvora financiranja programa (vlastita sredstva, iz županijskog ili državnog proračuna i drugi izvori), te druge bitne podatke koji su navedeni u obrascu prijavnice.

V.

Predlaganje, te kasnije financiranje odnosno sufinanciranje Programa provoditi će se na sljedeći način:

V.1. Članice Zajednice KUU u međusobnoj suradnji i u suradnji sa Zajednicom KUU predlažu redovite programe i visinu sredstava za provođenje tih aktivnosti i projekata.

Zajednica KUU primjenjujući kriterije raspodjele sastavlja konačni prijedlog za pojedinu članicu te podnosi Gradonačelniku na razmatranje radi podnošenja prijedloga Gradskom vijeću.

Zajednica KUU za svoje troškove poslovanja, te eventualno za zajedničke troškove članica podnosi samostalnu prijavnicu.

V.2. Gradonačelnik u suradnji sa stručnom službom Grada predlaže posebne programe i visinu sredstava za provođenje tih aktivnosti i projekata članica kao i redovne i posebne programe drugih udruga iz područja kulture, te zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba koje nisu članice Zajednice KUU.

Za provođenje ovog dijela Programa sredstva će se isplaćivati direktno iz Proračuna Grada po dostavi vjerodostojne dokumentacije kojom se dokazuje realizacija prihvaćene aktivnosti, a sukladno pravilima koja će biti definirana u Programu kojega donosi Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na temelju cjelovitog prijedloga gradonačelnika.

V.3. Sredstva za projektiranje i gradnju objekata za potrebe kulture uvrštavaju se u program sukladno utvrđenim potrebama od strane Gradonačelnika, a u skladu s planovima i strategijama razvoja.

VI.

Svi zainteresirani iz Točke I. ovog Poziva kojima će se prihvatiti predložene aktivnosti i ideje i odobriti sredstva u Programu, obvezni su, po pozivu Gradonačelnika Grada Svete Nedelje sudjelovati u realizaciji određenog događanja (manifestacije, priredbe i slično) koje je, a i ne mora biti predmetom donesenog Programa. Za događanje koje nije predmet donesenog Programa, osigurati će se REZERVNA sredstva, te će se sudioniku takvog događanja namiriti opravdani troškovi.

Prijave pod točkom V.1. i V.2. podnose se na obrascu prijavnice koji je dostupan na web stranici Grada Svete Nedelje, www.grad-svetanedelja.hr, a koje zainteresirani predlagatelji dostavljaju u tiskanom obliku zajedno sa prilozima na sljedeću adresu:

Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja,

I to putem pošte ili osobnom dostavom, s naznakom

„Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje za 2015 . godinu-redovni program” i/ili

„Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje za 2015 . godinu-posebni program”.

Rok za podnošenje prijava je do 05. listopada 2014.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, i koje nisu dostavljene do naznačenoga roka, neće se razmatrati, niti će se uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje za 2015. godinu.

KLASA: 402-01/14-01/03

URBROJ: 238-12-02/1-14-1

Sveta Nedelja, 05.09.2014.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

1. PRIJAVNICA

2. JAVNI POZIV

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite