Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu!

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZAGREBAČKA

GRAD SVETA NEDELJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

na temelju članka 76., a u svezi članka 48. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), objavljuje

POZIV

za predlaganje Programa javnih potreba

u sportu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu

I.

Pozivaju se svi zainteresirani sa sjedištem/prebivalištem na području grada Svete Nedelje , koji temeljem Zakona o sportu obavljaju djelatnost sporta, da predlože svoje redovite i posebne programe javnih potreba u sportu od važnosti i interesa za Grad Svetu Nedelju i Sportsku zajednicu Grada Svete Nedelje (dalje u tekstu: Sportska zajednica) , a radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

II.

Javne potrebe u sportu Grada Svete Nedelje su Zakonom o sportu utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti za koje je određeno da su lokalnog značenja u svezi s:

1. poticanjem i promicanje sporta (kroz organizaciju sportskih natjecanja, obilježavanja obljetnica, izdavačku i promidžbenu djelatnost, nagrade za sportske rezultate, te stipendije i potpore kategoriziranim sportašima sukladno posebnim propisima i pravilima),

2. programima sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata ,

3. programima sportskih udruga i sportske zajednice,

4. programima udruga-osoba s teškoćama u razvoju i osoba sa posebnim potrebama,

5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6. programima nastupa sportskih udruga od osobitog značaja za lokalnu zajednicu na domaćim i međunarodnim natjecanjima i manifestacijama,

7. nabavkom sportske opreme i rekvizita, te druge neophodne opreme za sportske objekte u vlasništvu Grada, kao i tekuća i investicijska ulaganja u sportske objekte,

8. provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata u funkciji razvoja sporta.

III.

Predlaganje, te kasnije financiranje odnosno sufinanciranje Programa provoditi će se na sljedeći način:

III.1. Članice Sportske zajednice u međusobnoj suradnji i u suradnji sa Sportskom zajednicom predlažu redovite programe i visinu sredstava za provođenje tih aktivnosti i projekata.

Sportska zajednica primjenjujući kriterije raspodjele sastavlja konačni prijedlog za pojedinu članicu te podnosi Gradonačelniku na razmatranje radi podnošenja prijedloga Gradskom vijeću.

Sportska Zajednica za svoje troškove poslovanja, te eventualno za zajedničke troškove članica podnosi samostalnu prijavnicu.

III.2. Gradonačelnik u suradnji sa stručnom službom Grada predlaže posebne programe i visinu sredstava za provođenje tih aktivnosti članica Sportske zajednice kao i redovite i posebne programe drugih sportskih udruga te zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, koji nisu članice Sportske zajednice.

Za provođenje ovog dijela Programa sredstva će se isplaćivati direktno iz Proračuna Grada po dostavi vjerodostojne dokumentacije kojom se dokazuje realizacija prihvaćene aktivnosti, a sukladno pravilima koja će biti definirana u Programu kojega donosi Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na temelju cjelovitog prijedloga gradonačelnika.

III.3. Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata, za gradnju, te nabavu potrebne sportske opreme uvrštavaju se u Program sukladno utvrđenim potrebama od strane Gradonačelnika, a u skladu s planovima i strategijama razvoja.

IV.

Prijavljeni program, aktivnost ili projekt, uz obrazloženje, mora sadržavati podatke o pravnom statusu predlagatelja programa, prijedlogu visine sredstava za realizaciju, s naznakom i ostalih izvora financiranja (vlastita sredstva, iz županijskog ili državnog proračuna te ostalih izvora), te drugih bitnih podatka koji su navedeni u obrascu prijavnice.

V.

Svi zainteresirani iz Točke I. ovog Poziva kojima će se prihvatiti predložene aktivnosti i odobriti sredstva u Programu, obvezni su, po pozivu gradonačelnika Grada Svete Nedelje sudjelovati u realizaciji određenog događanja (manifestacije, priredbe i slično) koje je, a i ne mora biti predmetom donesenog Programa. Za događanje koje nije predmet donesenog Programa, osigurati će se REZERVNA sredstva, te će se sudioniku takvog događanja namiriti opravdani troškovi.

VI.

Prijave se podnose na obrascu prijavnice koji je dostupan na službenoj web stranici Grada Svete Nedelje www.grad-svetanedelja.hr, i službenoj web stranici Sportske zajednice Grada www.sportsvn.hr , a koje zainteresirani predlagatelji dostavljaju u tiskanom obliku zajedno sa prilozima na sljedeću adresu:

Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja, urudžbeni-soba br. 10.

i to putem pošte ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu-redovni program” i/ili

„Poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu-posebni program” .

Uz prijavnicu koja je obvezna, predlagatelj može dostaviti i dodatno obrazloženje u koliko smatra da je potrebno.

Rok za podnošenje prijava je 05. listopada 2014.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, i koje nisu dostavljene do naznačenog roka, neće se razmatrati, niti će se uvrstiti u Program javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu.

KLASA: 402-01/14-01/02

URBROJ: 238-12-02/1-14-1

Sveta Nedelja, 05.09.2014.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

1. PRIJAVNICA

2. JAVNI POZIV

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite