Međunarodni dan Civilne zaštite

Međunarodni dan Civilne zaštite obilježava se 1. ožujka kao dan koji je 1990. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila Svjetskim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine s radom počela Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi.Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju Dana Civilne zaštite Republike Hrvatske koji se obilježava od 1992. godine.

Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju, znatno dužu nego su to imale druge države na području srednje i jugoistočne Europe. Naime, već od 1932. godine u Zagrebu djeluje Gradski odbor za Civilnu zaštitu koji je i bio idejni začetnik planiranja i izgradnje Škole civilne zaštite Grada Zagreba koja se nalazila na Ksaverskoj cesti i koju je 28. veljače 1938. godine svečano otvorio i blagoslovio, te stavio na raspolaganje građanima Zagreba, naglašavajući teška vremena koja dolaze, kardinal Alojzije Stepinac tako da se ove godine obilježava 80-ta godišnjica otvaranja Škole Civilne zaštite u Gradu Zagrebu.

Povodom obilježavanja Dana Civilne zaštite, želimo podsjetiti da Grad Sveta Nedelja ima svoju vrlo sadržajnu prošlost u pogledu obilježavanja ovoga dana s obzirom na to da je u prostorima današnje vojarne „Vitez Damir Martić” u Rakitju, već početkom 80-tih godina prošlog stoljeća započela izgradnja Nastavnog centra za obuku kadrova iz Civilne zaštite koji je vrlo uspješno djelovao sve do početka Domovinskog rata kada je u te prostore smještena 1. GB „TIGROVI”.Obilježavajući Dan Civilne zaštite u Gradu Sveta Nedelja, svakako je nužno istaknuti djelovanje ovoga Sustava u proteklih 20-tak pa i više godina. Premda je sve te godine temeljni oslonac provođenja mjera i postupaka civilne zaštite bilo vatrogastvo Grada Sveta Nedelja, treba reći da su i druge službe sudjelovale u realizaciji aktivnosti vezanih za civilnu zaštitu i ono što je posebno važno, sudjelovali smo u pripremnom statusu u vrijeme izvođenja VRO Hrvatske vojske i Hrvatskih redarstvenika „BLJESAK” i „OLUJA” 1995. godine, u brojnim akcijama gašenja požara na području našeg grada ali i na području, mogli bismo reći cijele Republike Hrvatske, a posebno spominjemo prošlu godinu kada smo dislociranjem naših vatrogasnih operativnih snaga sudjelovali u gašenju katastrofalnih požara u dalmatinskom priobalju. Također, u više navrata smo vrlo učinkovito djelovali na prevenciji mogućih nastajanja poplava rijeke Save, posebno 2010. i 2014. godine.

Posljednjih 10-tak godina Sustav Civilne zaštite nastavlja se snažnije organizirati što se može zaključiti iz brojnih akcija koje su provedene na području Grada Sveta Nedelja vezano za prijeteće poraste vodostaja rijeke Save i nadiranja oborinskih voda, zaštite u vrijeme velikih ljetnih vrućina i ekstremno visokih temperatura, pa zatim i sudjelovanja u otklanjanju posljedica obilnih padalina snijega, stvaranja zaleđenih površina i drugih opasnosti prouzročenih ovim meteorološkim pojavama.

Svjedoci smo događanja velikih nesreća i katastrofa diljem zemaljske kugle. Potresi, požari, uragani, epidemije, društveno-socijalna previranja (migrantska kriza) i drugo, postali su naša svakodnevica koja se ne događa samo i uvijek negdje drugdje, nego i kod nas. Stoga je Republika Hrvatska, u želji za stvaranjem odgovarajuće sposobnosti na svim društvenim razinama organiziranja, donijela Zakon o Sustavu Civilne zaštite kojim se u smislu preveniranja i reagiranja u slučaju nastanka velikih nesreća ili katastrofa, a u cilju smanjenja ili otklanjanja nastalih posljedica za stanovništvo, gospodarstvo, okoliš, zaštitu kulturnih dobara i imovine u cjelosti, predviđa snažnije organiziranje svih relevantnih činitelja koji u Sustavu civilne zaštite imaju odgovarajuću ulogu i odgovornost.
Svjesni smo činjenice da se ugroze događaju i nama a ne samo drugima kao i činjenice da su one postale dio naše svakodnevnice. Podsjećamo da je i nadalje potrebno poduzimati aktivnosti na stvaranju uvjeta za daljnji razvoj Sustava civilne zaštite. Sukladno tome, po provedenim lokalnim izborima u Gradu Sveta Nedelja i po preuzimanju upravljanja nad gradom, između ostalog, izvršena je analiza stanja sustava Civilne zaštite i organiziranosti Operativnih snaga i ostalih struktura koje čine cjelinu toga sustava. Ustanovljeno je da je potrebno do kraja provesti aktivnosti na implementaciji novoga Zakona o Sustavu CZ koji vrlo bitno mijenja stanje i odnose vezano za zaštitu ljudi, životinja materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.U samom početku svoga rada istaknuli smo veliku odgovornost za zaštitu i sigurnost građana, za kulturna i materijalna dobra, za zaštitu imovine, okoliša….a posebno osjećamo veliku odgovornost za sigurnost i zaštitu djece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Odlučni smo razvijati snažan Stožer CZ Grada Sveta Nedelja, kadrovski i materijalno dostatno opremljen, koji će biti u stanju učinkovito djelovati u slučaju velikih nesreća i katastrofa, odnosno posljedica terorizma i ratnih djelovanja. Prvi cilj koji smo si postavili i koji smo realizirali je osnivanje Stožera CZ Grada Sveta Nedelja čime smo, zapravo započeli dug i vrlo složen proces na realizaciji zahtjevne zadaće koja ima za cilj razviti snažan Sustav civilne zaštite. Nakon osnivanja Stožera CZ, pristupili smo kadrovskim osvježenjima povjerenika i zamjenika povjerenika CZ u Mjesnim odborima i stambenom naselju Hoto-ville, donijeli smo Odluku o pravnim osobama od posebne važnosti za Sustav CZ, uključili smo nekoliko udruga građana Grada Sveta Nedelja, stvorili povoljnije uvjete sudjelovanja u CZ Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa, upravo vršimo ekipiranje koordinatora na lokaciji, a tijekom proteklih tjedan dana izvršili smo temeljito smotriranje pripadnika Postrojbe CZ opće namjene i možemo već sada reći da smo na najboljem putu da stvorimo vrlo snažnu postrojbu koja će u svakom trenutku biti u funkciji djelovanja u eventualnim velikim nesrećama ili katastrofama. Posebno ističemo moćan sustav vatrogastva Grada Sveta Nedelja, koji je kako ljudstvom tako i materijalno, kvalitetno opremljen i spreman djelovati na najvišoj razini. S pravom predstavljaju temeljnu operativnu snagu Sustava civilne zaštite u organizaciji provođenja mjera, postupaka zaštite i sigurnosti građana Grada Svete Nedelje. Tome smo svjedočili prilikom sudjelovanja u nedavnoj vježbi DVD-a Stupnik i DVD-a Kerestinec kada je prikazana organiziranost, sposobnost i vještina u gašenju požara i spašavanju ljudskih života. U tijeku je izrada i proces donošenja Procjene rizika gdje će biti objedinjene sve opasnosti i ugrozbene okolnosti, postavljene osnove za izradu odgovarajućih planova i konačno postavljanje Sustava civilne zaštite Grada Sveta Nedelja u funkciju zaštite ljudi, životinja, materijalnih dobara, zaštite okoliša a osobito zaštite mladih, djece predškolske dobi, učenika osnovnih škola, osoba s invaliditetom i osjetljivih skupina naših građana.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite