Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019. / 2020. u Dječji vrtić Slavuj

DJEČJI VRTIĆ „SLAVUJ“
Obrtnička 13
10 434 STRMEC

KLASA: 601-01/19-01/06
URBROJ: 238/27-72-01-19-1
Strmec, 1. travnja 2019. godine

Na temelju čl. 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97,
107/07, 94/13), čl. 6. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj“ od 6. ožujka
2018. godine, Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u programe predškolskog odgoja i
obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020., KLASA: 601-05/19-01/03, URBROJ: 238/27-72-
07-19-2 od 22. ožujka 2019. godine Dječji vrtić „Slavuj“ objavljuje

NATJEČAJ
za upis djece u programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019. / 2020.

I.    REDOVITI 10-SATNI PROGRAM
I.a   REDOVITI 10-SATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJECE U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM I
REDOVITI 10-SATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Zahtjev za upis podnosi se osobno u upravi Dječjeg vrtića “Slavuj”, Obrtnička 13, Strmec
svakim radnim danom (osim subote, nedjelje i praznika) od 08:00 do 16:00 sati u periodu

od 15. 4. 2019. do 30. 4. 2019. godine

za ostvarivanje REDOVITOG 10-SATNOG PROGRAMA u petodnevnom radnom tjednu za
svu djecu koja do 31. kolovoza 2019. godine navrše jednu godinu života, pa do dobi polaska u
osnovnu školu.
Zahtjev za upis s dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta.
Prilikom predaje Zahtjeva za upis, roditelji, udomitelji će dobiti šifru sastavlje
2
DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj/skrbnik, udomitelj predaje sljedeću
dokumentaciju:

• popunjeni Obrazac zahtjeva za upis djeteta u vrtić
• rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta (preslika)
• preslika Uvjerenja o mjestu prebivališta ili stalnog boravišta za dijete
• preslika Uvjerenja o mjestu prebivališta ili stalnog boravišta za roditelje, udomitelje
• potvrde o radnom statusu roditelja, udomitelja (potvrde sa HZMO-a, originali, ne
starije od mjesec dana od početka natječaja)
• za roditelje, udomitelje koji su u radnom odnosu kod poslodavca,
– IP obrazac
• za roditelje, udomitelje – obrtnike
– Obrtnica
• dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz čl. 12., 13., 14., i
18., Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj“.
Obrazac Zahtjeva za upis roditelj, udomitelj može preuzeti na internetskoj stranici Vrtića
(www.dvslavuj.hr) ili osobno u upravi Vrtića (Obrtnička 13, Strmec).

PREDNOSTI PRI UPISU U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati primijenit će se sljedeći kriteriji i
redoslijed za ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom metode bodovanja kako slijedi.
Vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redovite programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s prebivalištem ili stalnim boravištem na području
Grada Svete Nedelje ,te osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen
Zakonom, Odlukom Osnivača i Pravilnikom o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić
“Slavuj”.
Bodovanje pri upisu u redovite programe određuje Vrtić prema sljedećim kriterijima:

 • – dijete koje živi s oba roditelja, za svakog zaposlenog roditelja (redovitog studenta ili
  učenika) 5 bodova
 • – dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska zajednica)
  10 bodova
 • – dijete samohranog zaposlenog roditelja 20 bodova
 • – dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 10 bodova
 • – dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi 10 bodova
 • – dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece iz svih brakova roditelja
  (za svakog malodobnog brata ili sestru) 1 bod
 • – dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 1 bod
 • – dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 2 boda

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja.
Roditelj, udomitelj je dužan dostaviti Vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra
za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja na poziv Vrtića radi
davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju djeteta u redovite programe.
O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo na temelju dokumentacije i procjene
stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i
uvjetima koje Vrtić može ponuditi.
Djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama ne podliježu postupku
bodovanja.
O upisu djeteta koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama odlučuje
Povjerenstvo na temelju dokumentacije i preporuke Centra za socijalnu skrb i procjene stručnog
tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje
Vrtić može ponuditi.
Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis
dužni su priložiti:

 • – za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog
  rata
 • – za dijete zaposlenih roditelja –potvrda o zaposlenju sa HZMO-a (ne starija od mjesec
  dana od početka natječaja) ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – Obrtnica
 • – za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska zajednica) –
  pisana izjava roditelja da dijete živi u jednoroditeljskoj zajednici ovjerenoj kod javnog
  bilježnika ili Potvrda Centra za socijalnu skrb da se radi o jednoroditeljskoj obitelji.
 • – za dijete samohranog roditelja –dokaz o samohranosti: rodni list, smrtni list za
  preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za
  socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 • – za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi –
  Rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
  bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • – za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece iz svih brakova – za svako dijete do 18
  godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • – za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih
  (preslika)
 • – za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje o pravu na doplatak za djecu
 • – za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna
  dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.
 • – Povjerenstvo može, ovisno o specifičnosti rješavanja pojedinog predmeta zatražiti i
  dodatnu dokumentaciju ukoliko smatra da je to potrebno

OBJAVA REZULTATA UPISA
Povjerenstvo za upis djece odlučuje o Zahtjevima za upis djece na temelju Pravilnika o
upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj“, te dostavljene dokumentacije.
Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama vrtića
do najkasnije 30. svibnja 2019. godine.
Protiv Odluke Povjerenstva za upis djece o rezultatima upisa podnositelji Zahtjeva za upis
imaju pravo žalbe u dijelu koji se odnosi na njihov zahtjev.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke
o rezultatima upisa na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića.

 

UPIS

Roditelj/skrbnik, udomitelj djeteta dužan je zaključiti Ugovor o ostvarivanju programa s
Vrtićem u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do
1. rujna tekuće godine, jer u protivnom gubi pravo na upis djeteta.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj je obvezan:
– sukladno pozivu vrtića uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor
– dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom
zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
– potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa – do 30. lipnja 2019. godine

II. PROGRAM PREDŠKOLE

U pedagoškoj godini 2019./2020. u program predškole upisuju se djeca rođena 2013. godine
i do 31. ožujka 2014. godine koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja (jednu
godinu prije polaska u školu), te djeca s teškoćama u razvoju (dvije godine prije polaska u osnovnu
školu).

Za upis djeteta u program predškole roditelj ili skrbnik predaje sljedeću
dokumentaciju:
• popunjeni Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u predškolu (u nastavku teksta: Obrazac za
predškolu)
• rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta (preslika)
• potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

Dokumentacija za upis djeteta u program predškole podnosi se osobno u upravi Dječjeg
vrtića „Slavuj“, Obrtnička 13, Strmec u periodu od 2. rujna 2019. – 13. rujna 2019. godine
Prije uključivanja djeteta u program predškole roditelj je obvezan potpisati s Dječjim
vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

 • {{item.name}}

Veličina slova

 • Aa
Zatvorite