Održana 40. redovna sjednica (e-sjednica) Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 02. travnja 2021. godine s početkom u 17,00 sati započela 40. redovna sjednica (e-sjednica) Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, ujedno i posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu. Na sjednici je prisustvovalo i glasalo 16 od 17 vijećnika. Vijećnici su imali mogućnost sudjelovati u raspravi prema svim točkama Dnevnog reda (uključujući i postavljanje pitanja na aktualnom atu) od 17,00 do 19,30 sati, a potom je uslijedilo glasanje od 19,30 do 20,30 sati putem e-maila na obrascu koji je dostavljen svim vijećnicima uz materijale.

Dnevni red sadržavao je 18 točaka. Verifikacija Zapisnika s 40. redovne sjednice Gradskog vijeća prihvaćena je jednoglasno.

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje  uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokanu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Mirela Grgić istaknuvši  kako sukladno se sukladno Odluci o izborima članova Vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje predlaže da se za dan izbora odredi nedjelja 16. svibnja 2021. godine, dan kada će se provesti i lokalni izbori. Broj članova vijeća mjesnih odbora za koje se raspisuju izbori sukladan je broju birača upisanih u izvatke iz popisa birača temeljem kojih su provedeni posljednji izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. Prijedlog navedene odluke jednoglasno je prihvaćen. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Svete Nedelje također je obrazložila pročelnica Mirela Grgić istaknuvši kako si Izmjene predložene sukladno Zapisniku o provedenom neposrednom inspekcijskom nazoru od strane Ministarstva pravosuđa i uprave kojim je tražena izmjena članka 14. i 15. na način da isti budu usklađeni sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Prijedlog navedene odluke prihvaćen je većinom glasova. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica također je obrazložila pročelnica Mirela Grgić istaknuvši kako je potrebno, a sukladno ranije spomenutom Zapisniku o provedenom neposrednom  inspekcijskom nazoru od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, izmijeniti Odluku na način da nadležni upravni odjel donosi Rješenje, a ne Lokacijsko odobrenje. Navedeno se također odnosi i na  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o lokacijama na kojima se mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga. Prijedlozi navedenih odluka prihvaćeni su većinom glasova.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja javne ustanove Kulturni centar Sveta Nedelja uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokanu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Mirela Grgić. Prijedlog je prihvaćen većinom glasova čime je Robert Maračić, magistar prava, imenovan za ravnatelja javne ustanove Kulturni centar Sveta Nedelja. Mandat imenovanog počinje 01. svibnja 2021. godine.

Prijedlogom  Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Svete Nedelje (zk.č. br. 965 i zk.č.br. 966, k.o. Kerestinec) koji je jednoglasno prihvaćen, prihvaćena je ponuda društva Rimac Automobili d.o.o., Ljubljanska 7, 10 431 Sveta Nedjelja kao najpovoljnija ponuda za osnivanje prava građenja. Pregledom i ocjenom ponude, Povjerenstvo je Zapisnikom o pregledu utvrdilo kako pristigla ponuda Rimac Automobila d.o.o. sadrži svu potrebnu dokumentaciju propisanu tekstom Javnog natječaja, kako ista nudi godišnju naknadu za pravo građenja u visini iznosa od 0,10 kn/m2, ulaganja u visini iznosa od 1,54 milijarde kuna, porast broja zaposlenih od ukupno 729, od čega su 547 visokoobrazovanih radnika. Izabrani ponuditelj Rimac Automobili će u roku od 30 dana od ove Odluke sklopiti Ugovor o osnivanju prava građenja s Gradom Sveta Nedelja, sukladno uvjetima iz teksta Javnog natječaja.

 Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sporazumnom prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o sklapanju Aneksa IV. Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložila pročelnica Mirela Grgić. Prijedlozi Odluka prihvaćeni su većinom glasova.

Točku dnevnog reda – Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine i donošenje zaključka vijećnici su prihvatili većinom glasova.

Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu na području grada Svete Nedelje i donošenje zaključka (putem aplikacije Microsoft Teams Meeting sjednici će nazočiti predstavnik društva Eko-Flor Plus d.o.o.) podnijeli su  predstavnici poduzeća Eko Flor Plus d.o.o. Zdenko Komorčec i Maja Novački. Nakon kraće rasprave, Izvješće je prihvaćeno većinom glasova.

Većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za 2020. godinu i donošenje zaključka i Izvješće o lokacijama, količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za otklanjanje otpada na području Grada Svete Nedelje za 2020. godinu koje je uvodno obrazložila Martina Fabijan, viša savjetnica za gospodarstvo i projekte.

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada prihvaćen je većinom glasova prihvaćeno je većinom glasova, a nakon uvodnog obrazloženja Renata Rožek, viša savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

 Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2020. godinu, Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Svete Nedelje u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu uvodno je obrazložila zamjenica gradonačelnika i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Svete Nedelje Marija Hršak. Navedene toče prihvaćene su većinom glasova.

Po završetku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Matej Vrdoljak zahvalio se svim vijećnicima na suradnji u ovom sazivu, te onima koji planiraju kandidature zaželio sreću na predstojećim izborima. Zahvali se pridružio i potpredsjednik Gradskog vijeća Gabrijel Deak, kao i svi ostali članovi vijeća.

Gradonačelnik Dario Zurovec zbog smrtnog slučaja nije nazočio posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u ovom sazivu no na kratko se uključio i svima je uputio ispriku, ali i zahvalu. „Kako nam je ovo posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu, želio bih vam se svima zahvaliti na vašem angažmanu i aktivnostima pri pridonošenju odluka vezanih za naš grad i bolji život naših građana. Posebno bih se zahvalio onim vijećnicama i vijećnicima kojima je ovo posljednji mandat. Nadam se kako ćete pridonositi kvaliteti života, a i političkoj sceni u Svetoj Nedelji i dalje, u angažmanu koji će vam najbolje odgovarati. Sretan Uskrs vama i vašim bližnjima te svima želim puno sreće na predstojećim izborima“ istaknuo je gradonačelnik Dario Zurovec.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite