Održana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 6. lipnja 2023. godine s početkom u 18,00 sati u gradskoj vijećnici održana je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 11 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 10 točaka.

Aktualni sat najviše se doticao komunalne problematike. Vijećnica Marija Market (SDP) tražila je informaciju o radovima na Staroj cesti i u Ulici dr. Franje Tuđmana te o planiranoj dvorani u naselju Kerestinec. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec odgovorio je da je Stara cesta županijska prometnica te da je Grad izvodio radove na oborinskoj odvodnji, fekalnoj kanalizaciji, izvedbi nogostupa, ali asfaltiranje kolnika izvodi Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije. S obzirom da se prema državnoj komisiji uložila i žalba, automatski je i sam rok asfaltiranja prometnice produžen na sredinu mjeseca lipanja. Postignut je dogovor s Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije da će asfaltiranje na koncu izvesti Grad Sveta Nedelja, a za navedene radove Županija će refundirati sredstva Gradu.

 

Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak osvrnuo se na pitanje u vezi dvorane u naselju Kerestinec te je istaknuo kako je ista prijavljena na natječaj od Ministarstva sporta i turizma u kontekstu razvoja sportskog turizma, ali da nažalost još nije zaprimljena evaluacija projekta. Naglasio je kako se nada da će Grad Sveta Nedelja zadovoljiti sve uvjete natječaja, no u slučaju da se navedeno ne ostvari, Grad će izdvojiti vlastita sredstva u proračunu i krenuti u realizaciju projekta te se aplicirati na novi natječaj.

 

Vijećnik Mario Pšeničnjak (FOKUS) postavio je pitanje u vezi radova u Ulici Gmajna te kada kreću pripreme za izmjenu prostornih planova. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak odgovori je da Ulica Gmajna nije bila spojena s Ulicom Klanjec te da su tijekom izvođenja radova naišli na nedovršen vodovodni vod, a što ni Vodoopskrba i odvodnja Zagreb d.o.o. nije imala u vlastitoj evidenciji. Grad je u vlastitom trošku spojio ulice s obzirom da nije postignut dogovor između Grada i Vodoopskrbe i odvodnje. Što se tiče izmjene prostornih planova, naveo je kako je Grad izašao u susret Ministarstvu zdravstva te se krenulo u izmjene vezane uz Imunološki zavod. Do danas Grad nije dobio pismeno obrazloženje u kojem navode da odustaju od Imunološkog zavoda u Brezju, no prema dobivenim internim informacijama, kompleta ideja i projekt preselila se u općinu Rugvica. Nažalost započela se procedura koju sada trebamo i završiti, a s obzirom da se na toj lokaciji nalazi i stara Kurija, uzimaju se u obzir konzervatori i niz drugih faktora koji se trebaju zadovoljiti te se nadamo da ćemo do jeseni završiti te izmjene i dopune, a nakon toga krećemo u cjelovite izmjene i dopune prostornog plana s obzirom da se prije svega moramo uskladit s novim prostornim planom Zagrebačke županije koji će bit podloga za izradu novog GUP-a. Naglasio je kako će izrada novog GUP-a trajati minimalno 18 mjeseci.

 

Vijećnik Josip Hlevnjak (FOKUS) postavio je pitanje u vezi granica naselja između Rakitja i Novaka. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak odgovorio je da razumije problematiku te da je siguran kako će prevladat zdrav razum. ,,Vjerujem da će se riješiti navedeni problem i postići suglasje kako bi se olakšao suživot svih stanovnika navedenih područja” naglasio je zamjenik gradonačelnika. Gradonačelnik Dario Zurovec nadovezao se i istaknuo kako je problematika nastala kada su se usklađivali gruntovna, katastar, policija i druge institucije davne 2009. godine.

 

Uslijedila je jednoglasna Verifikacija zapisnika sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje.

 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu uvodno je obrazložio gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec istaknuvši kako je proračun Grada u plusu u iznosu od gotovo 13 milijuna kuna. Uslijedila je kraća rasprava, a prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini i donošenje zaključka o prihvaćanju istog te razmatranje Izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini i donošenje zaključaka o prihvaćanju istog izglasani su s 10 glasova za i 1 suzdržanim.

 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini i donošenje zaključka o prihvaćanju istog jednoglasno je usvojeno.

 

Prijedlog Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području grada Svete Nedelje u 2023. godini uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec naglasivši kako će se prihodovana sredstva iskoristit u programu prostorno planiranje, razvoj društvene infrastrukture tj. za prostorno – urbanističke planove.

Gradsko vijeće je dužno posebnim Programom utvrditi namjensko korištenje trideset posto sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koji su prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti donosi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju. Jednoglasno je prihvaćena navedena točka Dnevnog reda.

Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Svete Nedelje za razdoblje 2023. – 2026. uvodno je obrazložila gđa. Vilma Plavšić iz tvrtke Libusoft Cicom d.o.o., a isti je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja sporta Svete Nedelje 2023. – 2030. uvodno je obrazložio gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec. S obzirom na bitnost sporta, ne samo za pojedinca, nego i za društveni i kulturni razvoj svake zajednice, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj i lokalnoj razini, predlaže se donijeti Strategija razvoja sporta Svete Nedelje 2023.-2030. U strategiji razvoja sporta Svete Nedelje 2023. — 2026. kao opći ciljevi postavljeni su stvaranje svima prihvatljivog i održivog modela sporta, postizanje učinkovitijeg upravljanja i koordinacije u sportu, usmjerenost na dugoročne ciljeve, stvaranje kvalitetne i stabilne podloge za financiranje sporta i ocjenu učinkovitosti rada te uspostava mehanizama mjerljivosti i praćenja koji su razrađeni kroz posebne ciljeve i horizontalne mjere. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke.

Posljednja točka dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 965, k.č.br. 967 i k.č.br. 966/1 k.o. Kerestinec, a gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec objasnio je navedeni Prijedlog i istaknuo da sukladno imovinsko – pravnom uređenju predmetnih čestica, predlaže osnivanje prava služnosti radi izgradnje, polaganja, korištenja i održavanja električnih vodova u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. bez plaćanja naknade za osnivanje prava služnosti za gore navedene čestice. Isti je jednoglasno usvojen.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite