Često postavljana pitanja

Tko je oslobođen plaćanja komunalne naknade?

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju slijedeće nekretnine:

 1. kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.);
 2. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog, predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, i muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska, i arhiva;
 3. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite u vlasništvu Republike Hrvatske i Županije;
 4. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih služi;
 5. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,
 6. za građevinska zemljišta na kojima su spomen-obilježja, spomen-područja i masovne grobnice;
 7. zgrade i zemljišta koja su u vlasništvu Grada Svete Nedelje ili se djelatnost većinskim dijelom financira iz gradskog proračuna, osim prostorija koje se daju u zakup, u kojem slučaju je zakupnik obveznik plaćanja;
 8. javnoprometne i javno zelene površine;
 9. gospodarske zgrade poljodjelaca s dvorištem:
 10. šumsko zemljište
 11. hoteli, apartmanska naselja i kampovi.

Izuzetno iz stavka 1. ovog članka komunalna naknada se plaća za prostorije i zemljište ukoliko ih vlasnici daju u najam, podnajam, podzakup ili privremeno korištenje.

Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno ili djelomično oslobodit će se:

 • obveznici koji nisu opremljeni električnom mrežom i/ili javom vodoopskrbom a koji čine sastavni dio infrastrukture JLS-a, ili javnih isporučitelja vodnih usluga,
 • obveznici komunalne naknade koji su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi za vrijeme dok takva potreba traje.

Obveznik iz Stavka 2. ovog članka dužan je obavijestiti nadležan upravni odjel o prestanku postojanja navedenog prava u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Pravne i fizičke osobe (vlasnici zemljišta ili investitori) koje počinju obavljati djelatnost na području grada Svete Nedelje i koji su prilikom ishođenja pravomoćne građevinske dozvole bili u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa ili drugog akta za građenje komunalna naknada im se obračunava na  način da se u prvoj godini rada oslobađaju plaćanja obračunatog iznosa komunalne naknade u cijelosti.

Pod pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se pravne i fizičke osobe koje nisu obavljale registriranu djelatnost na području grada Svete Nedelje  i koje djelatnost obavljaju u novoizgrađenim poslovnim prostorima.

Obveznici komunalne naknade, pravne i fizičke osobe koji već posluju na području Grada Svete Nedelje, a koji su prilikom izgradnje poslovne građevine bili u cijelosti oslobođeni plaćanja   obračunatog iznosa komunalnog doprinosa,  komunalna naknada za taj poslovni objekt obračunavati će se i plaćati ovisno o ukupnom ulaganju u novoizgrađeni objekt:

 • kada je vrijednost ulaganja premašila iznos od 15 milijuna kuna, obračunati iznos komunalne naknada plaća se sukladno  stavku 2. čl. 15.
 • kada je vrijednost ulaganja iznosila između 7,5 i 15 milijuna kuna,  obračunati  iznos komunalne naknade  u prvoj godini rada umanjuje se  za  50%.

Za što se plaća komunalna naknada?

Komunalna naknada plaća se za sljedeće:

 • stambeni prostor,
 • poslovni prostor,
 • garažni prostor,
 • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • neizgrađeno građevinsko zemljište,

dakle za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Grada Svete Nedelje.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

Tko je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa?

Vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade obiteljske kuće i stambene zgrade s 2 stana i manje u cijelosti se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa.

Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće sukladno ovlaštenju iz članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mogu osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa sljedeće vlasnike zemljišta odnosno investitore:

– Hrvatske branitelje, invalide domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja i kod ozakonjenja (legalizacije) pomoćnih i gospodarskih zgrada poljoprivredne namjene, a na osnovi isprave nadležnog tijela Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva hrvatskih branitelja,
-Trgovačka društva i javne ustanove u isključivom ili većinskom vlasništvu Grada Svete Nedelje u slučajevima gradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,
-Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku,
-Na obrazloženi zahtjev obveznika komunalnog doprinosa vlasnika zemljišta odnosno investitora gradnje zgrada i drugih građevina za vjerske potrebe, za tradicijske obrte (uz prilaganje uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta),
-Građevina za sportske sadržaje, zgrade i druge građevine za kreativne i kulturne djelatnosti i ostale građevine od javnog interesa i interesa za Grad Svetu Nedelju,

O potpunim ili djelomičnim oslobađanjima od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, gradonačelnik se obvezuje izvijestiti Gradsko vijeće jedanput godišnje za odobrena potpuna ili djelomična oslobođenja iz prethodne godine.

Kada se ne plaća komunalni doprinos?

Komunalni doprinos ne plaća se za gradnju i ozakonjenje:

 • komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
 • vojnih građevina,
 • prometne, vodne,  pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
 • sportskih i dječjih igrališta,
 • ograda, zidova, i potpornih zidova,
 • parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, foto-naponskih modula na građevinskoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine, ili na postojećoj građevini koji su namijenjeni uporabi te građevine,
 • spomenika.

Kako se obračunava komunalni doprinos?

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene   građevine utvrđuje se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos za spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja utvrđuje se u m3 kao stvarna zapremnina spremnika do visine jednog metra od gornje kote njegova dna.

Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Posluje li Sveta Nedelja u sustavu e-računa?

Prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) Sveta Nedelja obavezan je zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su u skladu s EU normama. Svi javni i sektorski naručitelji su obveznici primjene ovog zakona.

To znači da ste u obvezi dostavljanja eRačuna za postojeće i eventualno buduće ugovore kao i za nabave koje se realiziraju putem narudžbenicama (neovisno o vrijednosti) dužni izdavati e-Račun. Kako bi Vašu obavljenu uslugu, nabavljenu robu i/ili izvršene radove račun bio zaprimljen te plaćen od strane Grada Svete Nedelje kao javnog naručitelja.

Prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila (osim fiskaliziranih računa koji se plaćaju gotovinski).

E-mail adresa za dostavu računa: eracun@grad-svetanedelja.hr

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

 • {{item.name}}

Veličina slova

 • Aa
Zatvorite