Dopuna obavijesti o javnoj raspravi za VII. izmjene i dopune PPU Zagrebačke županije

Dopuna objave Javne rasprave o prijedlogu VII. izmjena i dopuna PPU Zagrebačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju VII. izmjena i dopuna PPU Zagrebačke županije na okoliš