Imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici

Pozivaju se zainteresirani kandidati za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici, da svoje prijave dostave najkasnije do 11.02.2019. godine.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata za suca porotnika da nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • adresu stanovanja kandidata za suca porotnika 
  • presliku osobne iskaznice kandidata za suca porotnika
  • kontakt broj telefona (mobitela) i e-mail adresu kandidata za suca porotnika 
  • OIB kandidata za suca porotnika ako nije upisan na osobnoj iskaznici
  • datum rođenja kandidata za suca porotnika 
  • kontakt broj telefona osobe ispred predlagatelja