Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih prizanja Grada Svete Nedelje u 2019. godini

Na temelju članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 03/18), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Svete Nedelje dana 03. travnja 2019. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

GRADA SVETE NEDELJE U 2019. GODINI

 

Grad Sveta Nedelja dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Sveta Nedelje.

Javna priznanja koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva su:

  1. Počasni građanin Grada Svete Nedelje,
  2. Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo,
  3. Nagrada Grada Svete Nedelje.

Kriteriji  za dodjelu javnih priznanja:

pod a) da se radi o fizičkoj osobi koja nema prebivalište na području Grada Svete Nedelje, a koja je osobito zaslužna za napredak i promicanje vrijednosti demokratskog društva i ugleda Grada Svete Nedelje,

pod b) da se radi o fizičkoj osobi koja živi na području grada Svete Nedelje ili je tu provela dio života, kojoj do sada ta nagrada nije dodijeljena, radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je ta osoba ostvarila u tijeku svog radnog i životnog vijeka, a koje u određenom području ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Svete Nedelje,

pod c) da se radi o fizičkoj osobi, grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski i društveni život Grada Svete Nedelje, kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća.

Ovlašteni predlagatelji za dodjelu navedenih javnih priznanja Grada Svete Nedelje su:

  • članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Svete Nedelje, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, najmanje troje građana kao fizičke osobe, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe s područja Grada Svete Nedelje.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti predan  u pisanom obliku i mora  sadržavati:

  • podatke o podnositelju inicijative,
  • vrstu javnog priznanja za koju se osoba predlaže,
  • osobne podatke o fizičkoj osobi odnosno osnovne podatke iz odgovarajućeg registra o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,
  • detaljno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
  • odgovarajuća dokumentacija kojom se potkrepljuju gore navedeni podaci.

 Rok za podnošenje pismenih prijedloga je 26. travnja 2019. godine do 10.00 sati bez obzira na način dostave.

 Prijedlozi se podnose  na adresu:  Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Svete Nedelje“.

Sve pravodobno zaprimljene inicijative Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Svete Nedelje će razmotriti i utvrditi prijedlog javnih priznanja te isto dostaviti Gradskom vijeću na donošenje.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje.

Ovaj poziv se objavljuje na web stranici Grada Svete Nedelje, oglasnoj ploči Grada koja se nalazi na adresi Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja i oglasnim pločama na područjima naselja Grada.