JAVNI NATJEČAJ za financiranje institucionalne podrške udruga koje obavljaju djelatnosti u području zaštite osoba s invaliditetom u 2020. godini  

Sadržaj

KLASA: 402-08/20-01/01
URBROJ: 238-12-02/3-20-02
Sveta Nedelja, 30. travnja 2020. godine

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Svete Nedelje KLASA: 402-08/20-01/01, URBROJ: 238-12-02/3-20-01 od 29. travnja 2020. godine, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15) i članka 15. Pravilnika o financiranju Javnih potreba Grada Svete Nedelje („Glasnik Grada Svete Nedelje“ broj 02/17) Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Grada Svete Nedelje objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje institucionalne podrške udruga
koje obavljaju djelatnosti u području zaštite osoba s invaliditetom u 2020. godini

  Članak 1.

Grad Sveta Nedelja, Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu, poziva udruge koje obavljaju djelatnosti u području zaštite osoba s invaliditetom da podnesu prijavu za financiranje institucionalne podrške od značaja i interesa za Grad Svetu Nedelju u 2020. godini.

Članak 2.

Udruge, koje imaju sjedište na području grada Svete Nedelje odnosno Zagrebačke županije, sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za dodjelu financijskih sredstava institucionalnoj podršci kojom pridonose razvoju zaštite osoba s invaliditetom u 2020. godini.

Članak 3.

Prioritetno područje ovog Natječaja obuhvaća institucionalnu podršku udruga koje doprinose  promicanju i razvoju zaštite osoba s invaliditetom (pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoć i podrška djeci i mladima s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju).

Članak 4.

(1) Planirana vrijednost Javnog natječaja je do 120.000,00 kn.
(2) Planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 1 (jednu) institucionalnu podršku udruge.
(3) Za financiranje institucionalne podrške udruga koje obavljaju djelatnosti u području zaštite osoba s invaliditetom, pojedina udruga može ostvariti financijsku potporu u iznosu od 10.000,00 kuna do najviše 120.000,00 kuna, a može podnijeti samo jednu prijavu.
(4) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti prijavu za dodjelu financijskih sredstava institucionalnoj podršci na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine, iako neke aktivnosti mogu trajati najduže do 15. veljače 2021. godine.
(5) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati te dokumentacija koja se prilaže detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Članak 5.

(1) Prihvatljivi prijavitelji za dodjelu financijskih sredstava moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • prijavitelj mora biti upisan u Registar udruga;
 • prijavitelj mora biti upisan u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija;
 • djelatnost i ciljevi djelovanja udruge moraju biti usklađeni s predmetom financiranja;
 • institucionalna podrška prijavljena na ovaj natječaj mora biti ocijenjena kao značajna (kvalitetna, inovativna, korisna) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • prijavitelj ne smije imati dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Svete Nedelje;
 • prijavitelj mora uredno ispuniti obveze iz prethodnih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Svete Nedelje;
 • da se protiv prijavitelja, osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja institucionalne podrške ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15);
 • osnovno područje djelovanja i aktivnosti prijavitelja ne smije biti u suprotnosti s Ustavom i zakonom, koje područje djelovanja mora biti utvrđeno statutom ili drugim odgovarajućim aktom prijavitelja;
 • da je institucionalna podrška od značaja i interesa za Grad Svetu Nedelju i korisnike s područja Grada;
 • da u sastavu članova udruge Prijavitelj ima najmanje 50 (pedeset) osoba s prebivalištem na području Grada Svete Nedelje;
 • prijavitelj mora imati utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način);
 • prijavitelj mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu institucionalne podrške;
 • prijavitelj mora uredno predavati sva izviješća Gradu i drugim institucijama;
 • da za institucionalnu podršku nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Svete Nedelje.

(2) Pravo prijave na Javni natječaj nemaju:

 • ustrojbeni oblici prijavitelja koji nemaju status pravne osobe;
 • prijavitelji koji su nenamjenski trošili dodijeljena sredstva iz Proračuna Grada Svete Nedelje odobrena u 2019. godini ili koji nisu podnijeli Izvješće na obrascu „OIZ 2019“;
 • prijavitelji čija osnovna djelatnost nije vezana uz prioritetno programsko područje iz članka 3. ovog Javnog natječaja;
 • prijavitelji čiji je osnivač politička stranka.

 Članak 6.

(1) Prijava na Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Svete Nedelje (www.grad-svetanedelja.hr) – Javni natječaj za financiranje institucionalne podrške udruga koje obavljaju djelatnosti u području zaštite osoba s invaliditetom u 2020. godini.
(2) Obrasce je potrebno popuniti putem računala.
(3) Svi propisani obrasci trebaju biti ovjereni pečatom i potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i voditelja institucionalne podrške udruge, te moraju biti dostavljeni u izvorniku.
(4) Radi pravilne i učinkovite obrade, prijava s obveznom dokumentacijom mora biti uvezana na način da čini jednu cjelinu, a prilozi trebaju biti složeni redoslijedom kako je navedeno u Uputama – obrazac „POPIS PRILOGA/2020 I“.

Članak 7.

Detaljne informacije o uvjetima Javnog natječaja, načinu prijavljivanja i postupku provedbe Javnog natječaja, prioritetnim područjima, kriterijima u postupku dodjele financijskih sredstava, obaveznoj i neobaveznoj dokumentaciji za prijavu institucionalne podrške udruga, kao i sve ostale informacije vezane uz Javni natječaj sadržane su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.

Članak 8.

(1)  Prijava zajedno s propisanom dokumentacijom se šalje preporučeno poštom, a može se dostaviti osobno ili putem dostavljača u urudžbeni zapisnik Grada Svete Nedelje –  Trg Ante Starčevića 5, zaključno do 08.06.2020. godine.
(2)  Rok za prijavu na natječaj je 08.06.2020. godine do 14:00 sati, ukoliko je dostava osobna.
(3) Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu preporučene pošiljke razvidno da je zaprimljena u pošti do 08.06.2020. godine u 23:59 sati.
(4) U slučaju da je prijava dostavljena osobno ili putem dostavljača u urudžbenom uredu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijama pošiljke.
(5) Prijava treba biti dostavljena u pisanom obliku, u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici, na sljedeću adresu:

GRAD SVETA NEDELJA
TRG ANTE STARČEVIĆA 5
10 431 SVETA NEDELJA
s naznakom
„NE OTVARATI – Javni natječaj za financiranje institucionalne podrške udruga koje obavljaju djelatnosti u području zaštite osoba s invaliditetom u 2020. godini“

 Članak 9.

Prijave koje su dostavljene nakon isteka roka za podnošenje prijava te koje u cijelosti ne udovoljavaju uvjetima Natječaja neće biti razmatrane.

Članak 10.

(1) Informacije o Javnom natječaju mogu se dobiti u upravnom odjelu Grada Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 5, telefon 01 3335 444 ili na e-mail adresu: pitanja@grad-svetanedelja.hr.
(2) Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: pitanja@grad-svetanedelja.hr, i to najkasnije 10 (deset) dana prije isteka natječaja, tj. do 28.05.2020. godine.
(3) Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

Članak 11.

Natječajnu dokumentaciju, uz tekst Javnog natječaja čine:

 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac prijave, „OP-1/2020 I“
 • Obrazac proračuna, „OP-2/2020 I“
 • Izjava o neosuđivanosti, obrazac „IZJ-1/2020″
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa/projekata/institucionalne podrške iz drugih javnih izvora, obrazac „ IZJ-2/2020“
 • Izjave o partnerstvu, obrazac „IZJ-3/2020“
 • Izvještajni obrazac „OIZ/2020 I
 • Popisa priloga uz javni natječaj, obrazac „ POPIS PRILOGA/2020 I“
 • Obrazac ugovora
 • Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

 Grad Sveta Nedelja Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu  samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

 • {{item.name}}

Veličina slova

 • Aa
Zatvorite