Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području kulture za 2019. godinu Grada Svete Nedelje

Sadržaj

ZAJEDNICA KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA
GRADA SVETE NEDELJE
Trg Ante Starčevića 5
10431 Sveta Nedelja

temeljem Odluke Gradskog vijeća o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju programa javnih potreba u kulturi na području Grada Svete Nedelje 2019. godini od 20. siječnja 2019. godine (dalje u tekstu: Odluka) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 2/2017), raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području kulture za 2019. godinu Grada Svete Nedelje

Točka I.
(1) Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Svete Nedelje kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge sa sjedištem na području grada Svete Nedelje, koje temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi obavljaju kulturne djelatnosti da se prijave za financijsku podršku programima i projektima u kulturi za 2019. godinu.

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekte usmjerene na ispunjavanje glavnih i posebnih strateških ciljeva definiranih Kulturnom strategijom Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/2015, dalje: Kulturna strategija) i to
• Poseban strateški cilj 3 – Poboljšanje kulturne ponude u području Kulturnih priredbi
• Poseban strateški cilj 4 – Očuvanje tradicijske baštine u području Tradicijske kulture
• Poseban strateški cilj 5 – Očuvanje i razvoj glazbene kulture u području Glazbene kulture
• Poseban strateški cilj 6 – Razvoj vizualnih umjetnosti u području Likovna umjetnost te muzejsko-galerijska i foto djelatnost
• Poseban strateški cilj 7 – Razvoj scenskih i plesnih umjetnosti u području Kazališna, scenska i plesna umjetnost
• Poseban strateški cilj 8 – Promicanje književnosti i kulture čitanja u području Književnost i knjižničarska djelatnost

(3) Udruge mogu prijaviti program ili projekt na području kulture usmjeren na sljedeće mjere i prioritetna područja definirane Kulturnom strategijom:
• 3.1. Jačanje i daljnji razvoj postojećih kulturnih priredbi
• 3.3 Približavanje umjetnosti i kulture građanima Svete Nedelje
• 3.4 Jačanje kulturnog turizma
• 4.1. Očuvanje izvornog svetonedeljskog folklora i nematerijalne baštine
• 4.2. Očuvanje hrvatske folklorne baštine
• 4.3. Očuvanje pučkih tradicijskih običaja
• 5.2. Razvoj kuturno-umjetničkog amaterizma na području glazbene umjetnosti
• 6.1. Poticanje kreativnosti djece i mladih
• 7.1. Poticanje plesne i scenske umjetnosti djece i mladih
• 7.2. Približavanje kazališne umjetnosti
• 8.2. Poticanje i potpora lokalnim autorima

Točka II.
(1) Za financiranje i provođenje projekata/programa u okviru ovog javnog natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 1.100.000,00 kuna.

(2) Najmanji mogući iznos traženih sredstava za financiranje projekta iznosi 1.000,00 kn, a najveći do 30.000,00 kn a s ciljem omogućavanja provođenja predloženog projekta.

(3) Najmanji mogući iznos traženih sredstava za financiranje programa iznosi 1.000,00 kuna, a najveći do 150.000,00 kuna, a s ciljem omogućavanja provođenja predloženog programa.

(4) Za programe i projekte koji udruga koji su financirani od strane Davatelja financijskih sredstava kroz natječaje u 2017. i 2018. godinu, prijavitelji ne mogu u svojim prijavama zatražiti financiranje programa ili projekta za 2019.godinu u iznosima koji premašuju prosječan iznos odobrenih sredstava u posljednje dvije godine, uvećan za najviše 20%.

(5) Ovim javnim natječajem davatelj financijskih podrški financirat će do 25 programa i do 20 projekata.

Točka III.
(1) Prijavitelj mora zadovoljiti sljedeća mjerila :
1. biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje na području kulture, registrirana je kao neprofitna organizacija;
2. imati statut koji je usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14), odnosno, statut je podnesen na usklađenje (što se dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu,
3. imati uredno podmirene dospjele obveze za javna davanja (porez i prirez, doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja prema državnom proračunu),
4. nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
5. uredno ispunjava obveze iz prethodnih ugovora/odluka o dodijeljenim financijskim podrškama iz javnih izvora,
6. da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i/ili voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom
(2) Prijavitelj može biti udruga s registriranim sjedištem na području Grada Svete Nedelje, kao i udruga koja nema registrirano sjedište na području Grada Svete Nedelje ako prijavljuje projekt u partnerstvu s udrugom s područja Grada Svete Nedelje.
(3) Pravo prijave na Natječaj nemaju:
1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe;
2. udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
3. strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz provođenje programa i projekata u kulturi;
4. udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od kraja godine u kojoj su provodile projekt);
5. udruge koje su u stečaju;
6. udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza; udruge ili druge pravne osobe čiji je jedan od osnivača, ili osnivač politička stranka.

Točka IV.
(1) Prihvatljivi troškovi provedbe projekta / programa su troškovi koji su taksativno navedeni pod točkom 2.1.4 al. 1. i 2. Uputa za prijavitelje.

(2) Neprihvatljivi troškovi na provođenju ugovorenog projekta/programa su troškovi koji su taksativno navedeni pod točkom 2.1.4 al. 3. Uputa za prijavitelje.

Točka V.
Kriteriji za dodjelu financijskih podrški i ocjenjivanje navedeni su u Uputama za prijavitelje pod točkom 3.1. (B) Procjena prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja.

Točka VI.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave natječaja, a završava 15. svibnja 2019. godine.

Točka VII.
(1) Prijavitelj može podnijeti najviše 1 prijavu za financiranje programa te najviše 2 prijave za financiranje projekata.

(2) Putovanja u inozemstvo mogu se prijaviti isključivo kao projekt uz priloženo pozivno pismo od strane značajne međunarodne manifestacije. U slučaju inozemnog putovanja može se tražiti isključivo financiranje troškova prijevoza.

Točka VIII.
(1) Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve popunjene obrasce i obvezne priloge kako slijedi:

1. Potpisan i ovjeren pečatom obrazac prijave, obrazac OP-1 kultura (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije) koji sadrži i opis projekta/programa,
2. Potpisan i ovjeren pečatom obrazac proračuna, obrazac OP-2 kultura (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije),
3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi dospjelih javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja,
4. Potpisan i ovjeren pečatom obrazac izjave da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja (osobe koja je potpisala obrazac za prijavu projekta/programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja projekta/programa, ne vodi kazneni postupak, obrazac IZJ-1 kultura (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije)
5. Potpisana i ovjerena pečatom Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta/programa/institucionalnog razvoja iz drugih javnih izvora i podmirenju troškova iz javnih izvora, obrazac IZJ-2 kultura (obrazac Izjave je sastavni dio natječajne dokumentacije),
6. Potpisana i ovjerena pečatom Izjava o partnerstvu, Obrazac IZJ-3 kultura ako partnerstvo postoji (obrazac Izjave je sastavni dio natječajne dokumentacije).

(2) Obrazac prijave sa svom propisanom dokumentacijom (koja je primjenjiva za pojedinog Prijavitelja) potrebno je na odgovarajući način uvezati, prema navedenim rednim brojevima radi urednosti prijave, kao i sačiniti popis priložene dokumentacije. Popis priložene dokumentacije (na obrascu PP) se potpisuje i ovjerava pečatom, te umeće ispred obrasca prijave.

(3) Uz prijavu nije obvezno prilagati dokaze o činjenicama koje se mogu utvrditi uvidom u javnim evidencijama putem mrežnih stranica (Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija, FINA i dr.). Prijevitelji su, međutim, dužni izvršiti provjeru navedenih upisa u javnim evidencijama te, u slučaju da podaci dostupni putem mrežnih stranica ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, uz prijavu dostaviti odgovarajući dokaz o tome.

Točka IX.
(1) Detaljne uvjete za ostvarivanje prava na prijavu, kao i tko nema pravo prijave na Javni natječaj, kao i sve ostale informacije bitne za prijavu i provođenje programa i projekata, potencijalni prijavitelji mogu pronaći u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području kulture.

(2) Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava na www.zkuu-svnedelja.hr te stranicama Grada Svete Nedelje na elektroničkoj adresi www.grad-svetanedelja.hr .

Točka X.
(1) Natječajnu dokumentaciju treba poslati isključivo preporučeno poštom, na sljedeću adresu:

ZKUU Sveta Nedelja
Trg Ante Starčevića 5
10431 Sveta Nedelja

s napomenom:
„Natječaj za financiranje – ne otvarati“

(2) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području kulture.

(3) Razmatrat će se samo programi i projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(4) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natjecaj.kultura.svnedelja@gmail.com .

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite