Grb i zastava

Grb Grada Svete Nedelje ima oblik štita i plave je boje. Na polju štita nalaze se tri međusobno isprepletena prstena bijele boje. Prstenovi su, kao i štit, obrubljeni crnom bojom. Međusobno isprepleteni bijeli prstenovi simboliziraju Presveto trojstvo, koje je od važnog povijesnog značaja za Grad Svetu Nedelju. Dan Presvetog trojstva svečano se slavi kao gradski blagdan.

Zastava Grada Svete Nedelje je bijele boje. U sredini zastave s obje strane nalazi se grb Grada Svete Nedelje koji je obrubljen crnom bojom. Omjer širine i visine zastave Grada je 2:1.

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 4. i 5. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 9/09, 10/11, 02/13 i 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 10/11 i 02/13), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 3. sjednici održanoj 17.09.2013. godine donijelo je

ODLUKU

o grbu i zastavi Grada Svete Nedelje

I. OPĆE ODREDBE

članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave Grada Svete Nedelje, kao i upotreba, način i zaštita grba i zastave, i druga pitanja vezana za navedeno.

članak 2. 

Grbom i zastavom Grada Svete Nedelje, koji izražavaju identitet Grada i njegove povijesne tradicije, predstavlja se Grad Sveta Nedelja.

članak 3. 

Grb i zastava mogu se koristiti u obliku i na način predviđen ovom Odlukom, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada Svete Nedelje.

članak 4. 

Grb i zastava se ne mogu mijenjati.

članak 5. 

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne ili na drugi način oštećene grb i zastavu Grada Svete Nedelje.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE

članak 6. 

Opis grba: Grb Grada Svete Nedelje ima oblik štita i plave je boje. Na polju štita nalaze se tri međusobno isprepletena prstena bijele boje. Prstenovi su, kao i štit, obrubljeni crnom bojom. Međusobno isprepleteni bijeli prstenovi simboliziraju Presveto trojstvo, koje je od važnog povijesnog značaja za Grad Svetu Nedelju. Dan Presvetog trojstva svečano se slavi kao gradski blagdan.

članak 7. 

Opis zastave: Zastava Grada Svete Nedelje je bijele boje. U sredini zastave s obje strane nalazi se grb Grada Svete Nedelje koji je obrubljen crnom bojom. Omjer širine i visine zastave Grada je 2:1.

članak 8.

Likovna rješenja grba i zastave opisane u čl. 6 i 7. koja se nalaze u prilogu ove Odluke čine sastavni dio iste.

III. UPOTREBA GRBA I ZASTAVE

članak 9. 

Upotreba grba i zastave Grada Svete Nedelje slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojnonastavne svrhe pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Grada.

članak 10. 

Grb Grada Svete Nedelje upotrebljava se: 1. na zgradi u kojoj je sjedište tijela Grada, kao i u svečanim prostorijama zgrade 2. na aktima tijela Grada sukladno Zakonu i Statutu 3. na priznanjima, plaketama, medaljama i sl. koje dodjeljuje Grad 4. na službenim pozivnicama, čestitkama i drugim tiskanicama koje koristi Gradsko vijeće, gradska uprava i gradonačelnik 5. pri održavanju međunarodnih susreta, natjecanja i drugih skupova (političkih, znanstvenih, kulturno – umjetničkih, sportskih i dr.) koje organizira Grad Sveta Nedelja ili u njima sudjeluje.

članak 11. 

Grb Grada Svete Nedelje može se koristiti u znamenjima ustanova i društava kojima je vlasnik ili osnivač Grad Sveta Nedelja ili koja obavljaju djelatnosti i službe od interesa za Grad Svetu Nedelju. Gradonačelnik može odobriti uporabu grba pravnim i fizičkim osobama, osobito onima koje se bave izradom predmeta kojima se promiče turistička ili druga ponuda Grada Svete Nedelje.

članak 12. 

Zastava Grada Svete Nedelje ističe se na zgradi u kojoj je sjedište tijela Grada i to: 1. u dane blagdana Republike Hrvatske 2. u dane koje Grad svečano obilježava 3. u drugim prigodama na način i u vrijeme koje propiše gradonačelnik sukladno 4. zakonima i Statutu.

članak 13. 

Zastava Grada Svete Nedelje može se isticati: 1. prilikom održavanja međunarodnih susreta, znanstvenih, kulturnih, političkih, sportskih i drugih skupova na kojima sudjeluje ili je predstavljen Grad Sveta Nedelja 2. na proslavama, svečanostima i prigodnim manifestacijama od značaja za Grad Svetu Nedelju 3. u drugim prilikama ukoliko upotreba zastave nije u suprotnosti s odredbama zakona i Statuta

članak 14. 

Gradonačelnik može odobriti upotrebu zastave pravnim i fizičkim osobama u slučajevima kad ocjeni da je to u interesu Grada.

članak 15.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano prema zastavama. Ako se zastava Grada ističe uz zastavu županije tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano prema zastavama. Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije, tada zastava Republike Hrvatske dolazi u sredinu, zastava županije s desne strane, a zastava Grada s lijeve strane gledano prema zastavama.

IV. KAZNENE ODREDBE

članak 16. 

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 1. javno upotrijebi grb ili zastavu Grada Svete Nedelje na način kojim se narušava njegov ugled i dostojanstvo 2. javno upotrijebi grb ili zastavu u obliku različitom od utvrđenog u člancima 6. i 7. ove Odluke 3. javno upotrijebi grb ili zastavu bez prethodnog odobrenja gradonačelnika 4. postupa suprotno članku 4. i 5. ove Odluke. Fizička osoba koja upotrijebi grb ili zastavu na način gore opisan, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

članak 17.

Počinitelju prekršaja može se oduzeti predmet kojim je počinjen prekršaj.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

članak 18. 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Svete Nedelje, Odsjek za prostorno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za učinjeni prekršaj fizičkoj osobi zatečenoj pri njegovom izvršenju, uz izdavanje potvrde.

članak 19. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku Grada Svete Nedelje. Klasa: 021-05/13-01/07 Ur. broj: 238-12-02/4-13-02 Sveta Nedelja, 17.09.2013. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA /Dragutin Vinovrški Pentek/ Grb Grada Svete Nedelje