Javna priznanja

Na temelju članka 9. i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13, 03/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 10. sjednici održanoj 13.02.2018. godine donosi

ODLUKU

o

javnim priznanjima Grada Svete Nedelje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste javnih priznanja Grada Svete Nedelje, propisuju se uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja, kriteriji i postupnost njihove dodjele, postupak i tijela koja provode postupak dodjele javnih priznanja.

Članak 2.

Grad Sveta Nedelja dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Svete Nedelje, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 3.

Javna priznanja Grada Svete Nedelje su:

1. POČASNI GRAĐANIN GRADA SVETE NEDELJE

2. NAGRADA GRADA SVETE NEDELJE ZA ŽIVOTNO DJELO

3. NAGRADA GRADA SVETE NEDELJE

4. PRIZNANJE GRADA SVETE NEDELJE

5. ZAHVALNICA GRADA SVETE NEDELJE

Članak 4.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj i fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Članak 5.

Javna priznanja ne mogu se dodijeliti državnim dužnosnicima i dužnosnicima Grada Svete Nedelje za vrijeme trajanja njihova mandata.

Osobe koje se smatraju dužnosnicima iz stavka 1. ovog Članka utvrđuju se sukladno posebnom propisu.

Javna priznanja ne mogu se dodijeliti službenicima i namještenicima upravnog tijela Grada Svete Nedelje za dostignuća i doprinos koja su postigli u okviru obavljanja redovitih aktivnosti vezanih uz svoj rad u Gradu Svetoj Nedelji.

Javna priznanja se u pravilu ne dodjeljuju ustanovama i trgovačkim društvima kojima je osnivač ili ima poslovne udjele Grad Sveta Nedelja.

1. Proglašenje Počasnim građaninom Grada Svete Nedelje

Članak 6.

Počasnim građaninom Grada Svete Nedelje (u daljnjem tekstu: Počasni građanin) može se proglasiti fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Svete Nedelje, a koja je osobito zaslužna za napredak i promicanje vrijednosti demokratskog društva i ugleda Grada Svete Nedelje.

Počasnim građaninom može se proglasiti i državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, udruge i slično, a posebno zaslužan za promicanje ugleda Grada Svete Nedelje.

Članak 7.

Proglašenje Počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se osoba proglašena Počasnim građaninom pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu počasti donosi Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na prijedlog ovlaštenog predlagatelja.

Članak 8.

Počasnom građaninu uručuje se povelja i medalja Počasnog građanina Grada Svete Nedelje.

Povelja Počasnog građanina Grada Svete Nedelje sastoji se na vrhu u sredini od grba Grada Svete Nedelje, te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, GRAD SVETA NEDELJA, a na sredini Povelje je natpis: POČASNI GRAĐANIN GRADA SVETE NEDELJE, ime i prezime osobe kojoj se uručuje, oznaku datuma donošenja odluke, pečat Gradskog vijeća i potpis predsjednika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje.

Medalja Počasnog građanina Grada Svete Nedelje je izrađena od metala, okruglog oblika promjera 60-70 mm, s grbom Grada Svete Nedelje s prednje strane.

Medalja je smještena u etui, zajedno s pločicom na koju se upisuje: ime i prezime počasnog građanina i riječi „Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje”.

U jednoj godini može se dodijeliti samo jedna medalja Počasnog građanina Grada Svete Nedelje.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada Svete Nedelje.

2. Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo

Članak 9.

Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje jednoj fizičkoj osobi godišnje, ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena.

Nagrada za životno djelo se dodjeljuje radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka, a koje u određenom području ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Svete Nedelje.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Grada ili su tu proveli dio života, tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i novčane nagrade u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 10.

Povelja o nagradi Grada Svete Nedelje za životno djelo sastoji se na vrhu u sredini od grba Grada Svete Nedelje, te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, GRAD SVETA NEDELJA, te na sredini Povelje je natpis: NAGRADA GRADA SVETE NEDELJE ZA ŽIVOTNO DJELO, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, oznaka datuma donošenja odluke, pečat Gradskog vijeća i potpis predsjednika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje.

3. Nagrada Grada Svete Nedelje

Članak 11.

Nagrada Grada Svete Nedelje je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski i društveni život Grada Svete Nedelje, kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća.

Nagrada Grada Svete Nedelje dodjeljuje se u vidu povelje i prigodnog dara, a u jednoj godini može se dodijeliti najviše tri Nagrade Grada Svete Nedelje.

Članak 12.

Povelja o nagradi Grada Svete Nedelje sastoji se na vrhu u sredini od grba Grada Svete Nedelje, te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, GRAD SVETA NEDELJA, a na sredini Povelje je natpis: NAGRADA GRADA SVETE NEDELJE, oznaka područja za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, oznaku datuma donošenja odluke, pečat Gradskog vijeća i potpis predsjednika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje.

4. Priznanje Grada Svete Nedelje

Članak 13.

Priznanje Grada Svete Nedelje dodjeljuje se učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, sportašima i umjetnicima s područja grada Svete Nedelje koji su na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima i smotrama osvojili jedno od prva tri mjesta (Priznanje za izvanredan uspjeh).

Priznanje Grada Svete Nedelje dodjeljuje se učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, sportašima i umjetnicima s područja grada Svete Nedelje koji su sudjelovali na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima i smotrama, a nisu osvojili jedno od prva tri mjesta (Priznanje za vrijedan uspjeh na natjecanju).

Članak 14.

Priznanje Grada Svete Nedelje sastoji se na vrhu u sredini od grba Grada Svete Nedelje, te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, GRAD SVETA NEDELJA, na sredini Priznanja je natpis: PRIZNANJE GRADA SVETE NEDELJE, opis postignutog uspjeha, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te datum, pečat i potpis gradonačelnika Grada Svete Nedelje.

Priznanje Grada Svete Nedelje dodjeljuje se u vidu priznanja i novčane nagrade prema pojedinačnoj odluci Gradonačelnika, ali najviše do iznosa od 12.000,00 kuna.

5. Zahvalnica Grada Svete Nedelje

Članak 15.

Zahvalnica Grada Svete Nedelje dodjeljuje se u pisanom obliku učiteljima, profesorima, mentorima, sportskim trenerima učenika osnovnih i srednjih škola, studenata, sportaša i umjetnika iz čl. 13., građanima Grada Svete Nedelje, drugim osobama koje rade na području Grada Svete Nedelje, udrugama ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za donacije i slične aktivnosti, zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Gradu Svetoj Nedelji.

Članak 16.

Zahvalnica Grada Svete Nedelje sastoji se na vrhu u sredini od grba Grada Svete Nedelje, natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, GRAD SVETA NEDELJA, te na sredini Zahvalnice je natpis: ZAHVALNICA GRADA SVETE NEDELJE, opis postignutog uspjeha, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te datum, pečat i potpis gradonačelnika Grada Svete Nedelje.

Zahvalnica Grada Svete Nedelje dodjeljuje se u vidu priznanja i novčane nagrade prema pojedinačnoj odluci Gradonačelnika, ali najviše do iznosa od 5.000,00 kn.

III. POSTUPAK I TIJELA KOJA PROVODE POSTUPAK I

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Članak 17.

Javna priznanja Počasni građanin Grada Svete Nedelje, Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo i Nagrada Grada Svete Nedelje, dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svečanoj sjednici povodom dana Grada Svete Nedelje (dan Presvetog Trojstva), a iznimno se mogu dodijeliti i tijekom godine u drugo vrijeme na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor) .

Priznanje Grada Svete Nedelje i Zahvalnice Grada Svete Nedelje dodjeljuje gradonačelnik Grada Svete Nedelje, tijekom godine u kojoj je postignut uspjeh.

Članak 18.

Odbor pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja iz članka 3. točke 1., 2. i 3. putem javnog poziva, svim ovlaštenim predlagateljima iz članka 19. ove Odluke, za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Javni poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Grada te mora biti pokrenut najkasnije 60 dana prije službenog Dana Grada Svete Nedelje.

Članak 19.

Ovlašteni predlagatelji za dodjelu javnih priznanja iz članka 3. točke 1., 2. i 3. su članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Zamjenici gradonačelnika, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, najmanje troje građana kao fizičke osobe, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa područja Grada Svete Nedelje.

Članak 20.

Javni poziv mora sadržavati uvjete koji se moraju ispuniti za dodjelu javnih priznanja sukladno ovoj Odluci i rok u kojem se moraju dostaviti inicijative, a koji ne može biti kraći od 15 dana od objave poziva.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti u pisanom obliku i mora sadžavati:

– podatke o podnositelju inicijative,

– vrstu javnog priznanja za koju se osoba predlaže,

– osobne podatke o fizičkoj osobi odnosno osnovne podatke iz odgovarajućeg registra

o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,

– detaljno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,

– odgovarajuća dokumentacija, kojom se potkrepljuju gore navedeni podaci.

Sve pravodobno zaprimljene i potpune inicijative, upućuju se Odboru na razmatranje i utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru.

Odbor, može uz suglasnost podnositelja inicijative, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.

Članak 21.

Odluku o dodjeli javnih priznanja iz članka 3. točke 1., 2. i 3. donosi Gradsko vijeće na prijedlog Odbora.

Javna priznanja iz članka 3. točke 1., 2. i 3. uručuje predsjednik Gradskog vijeća, dok ostala javna priznanja uručuje Gradonačelnik.

Dobitnici javnog priznanja Počasnog građanina Grada Svete Nedelje obvezno se pozivaju na svečanost u povodu Dana Grada, odnosno svečane sjednice Gradskog vijeća.

Članak 22.

O dobitnicima javnih priznanja Grada Svete Nedelje vodi se posebna evidencija koju vodi nadležna stručna služba Grada Svete Nedelje.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Svete Nedelje objavljuje se službenom glasilu „Glasniku Grada Svete Nedelje”.

Članak 23.

Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji odnosno nasljednicima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 8/2011).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Matej Vrdoljak,

struc. spec. ing. techn. inf.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite