Obavijest o prijavama za dodjelu kompostera

Obavijest o prijavama za dodjelu kompostera

Pozivamo stanovništvo grada Sveta Nedelja da se prijave za dodjelu kompostera, za kompostiranje bio-otpada iz kućanstva.

Grad Sveta Nedelja podijelit će 700 kompostera za biorazgradivi otpad volumena 380 l, a sve u cilju podizanja svijesti građana Svete Nedelje o održivom gospodarenju otpadom, potrebi smanjivanja količina otpada na odlagališta otpada, te zbrinjavanju biorazgradivog otpada na način da se iskoriste njegova vrijedna svojstva. Kompostiranjem se dobiva kvalitetno gnojivo za vlastite nasade, te se smanjuje količina komunalnog otpada u spremniku za miješani otpad.

Budući da je broj kompostera ograničen, besplatni komposter će dobiti oni stanovnici koji se na vrijeme prijave tj. iskažu interes za dodjelom kompostera prema redoslijedu prijave i ispunjavanjem određenih uvjeta.

Prednost pri dodjeli kompostera imaju i oni korisnici koji izvrše prijavu/iskažu interes za komposterom, a isti su sudjelovali u anketi o zbrinjavanju biorazgradivog otpada koju je Grad provodio tijekom 2014. godine.

Komposteri će se dodjeljivati korisnicima koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

Korisnici moraju imati adresu stanovanja u gradu Sveta Nedelja,

Iskažu interes za uporabu kompostera prijavom u Grad Sveta Nedelja (popunjavanjem prijavnog obrasca), te dostavom istog na e-mail adresu email hidden; JavaScript is required, poštom na adresu, Trg A. Starčevića 5, Sveta Nedelja ili osobno u grad Sveta Nedelja, I. kat, soba br.2.

Imaju zelenu površinu u okviru okućnice ( travnjak, vrt, voćnjak i sl.),

Korisnici su usluge koncesionara za odvoz otpada,

Obveznici su komunalne naknade i naknade za uređenje voda,

Imaju podmirene sve dospjele financijske obveze prema Gradu Sveta Nedelja i koncesionaru za odvoz otpada.

Za besplatnu dodjelu kompostera mogu se prijaviti svi stanovnici grada Sveta Nedelja koji udovoljavaju uvjetima, uz predočenje važeće osobne iskaznice. Svaki korisnik ima pravo na dodjelu jednog (1) kompostera.

Kod prijave za kompostere stanovnici trebaju dati sljedeće podatke:

IME I PREZIME

ADRESU STANOVANJA

OIB

BROJ TELEFONA ZA KONTAKT

E-MAIL ADRESU UKOLIKO JE IMAJU

Kompostiranjem kao najprihvatljivijem načinom zbrinjavanja biorazgradivog otpada štedimo novac, recikliramo hranjive tvari te poboljšavamo kvalitetu zemlje, stoga pozivamo sve zainteresirane stanovnike da se jave u Grad Sveta Nedelja i izvrše prijavu.