Zajedno za Petrinju, Sisak i Glinu! Grad Sveta Nedelja provodi akciju prikupljanja sredstava za potpunu obnovu obiteljske kuće iz područja pogođenog potresom! Saznaj više!
Trenutno prikupljeno:
98.301,55 HRK

Komunalni doprinos

Komunalni doprinos

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje nadležnom Upravnom odjelu Grada Svete Nedelje kao području na kojem se nalazi skladište odnosno građevina.

Često postavljana pitanja

Kako se obračunava komunalni doprinos?

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene   građevine utvrđuje se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos za spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja utvrđuje se u m3 kao stvarna zapremnina spremnika do visine jednog metra od gornje kote njegova dna.

Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Kada se ne plaća komunalni doprinos?

Komunalni doprinos ne plaća se za gradnju i ozakonjenje:

 • komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
 • vojnih građevina,
 • prometne, vodne,  pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
 • sportskih i dječjih igrališta,
 • ograda, zidova, i potpornih zidova,
 • parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, foto-naponskih modula na građevinskoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine, ili na postojećoj građevini koji su namijenjeni uporabi te građevine,
 • spomenika.
Tko je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa?

Vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade stambene zgrade s 3 stana i više oslobađaju se plaćanja komunalnog  doprinosa u cijelosti.

Vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade obiteljske kuće i stambene zgrade s 2 stana i manje djelomično se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa i istima  se obračunava koeficijent 0,5 u odnosu na jediničnu cijenu komunalnog doprinosa.

Vlasnicima zemljišta  odnosno investitorima koji grade stambeno-poslovne zgrade visina komunalnog doprinosa za stambeni dio zgrade obračunavati će se ovisno o broju stanova iz stavka 1. i/ili 2. ovog članka, te za poslovni dio zgrade uvažavajući članak 11. Odluke o komunalnom doprinosu.

Vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade proizvodne građevine s pripadajućim skladištima  (skladište sirovina, repromaterijala, i gotovih proizvoda) oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti.

Vlasnici zemljišta odnosno investitori-fizičke i pravne osobe, koji imaju status zaštitne radionice i sve druge ispunjene uvjete propisane Pravilnikom o zaštitnim i integrativnim radionicama, kada grade građevinu za obavljanje svoje osnovne djelatnosti, oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa.

Vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade građevine za obavljanje djelatnosti kao što su obavljanje kreativnih i kulturnih djelatnosti i ostalih pobrojanih djelatnosti kao što su:

 • 91.02 Djelatnosti muzeja
 • 91.03 Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
 • 90.01 Izvođačka djelatnost
 • 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
 • 90.04 Rad umjetničkih objekata
 • 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
 • 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
 • 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
 • 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
 • 32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenata
 • 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih  dobara
 • 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
 • 59.11 Proizvodnja filmova, video-filmova i televizijskog programa
 • 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
 • 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
 • 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
 • 60.10 Emitiranje radijskog programa
 • 60.20 Emitiranje televizijskog programa
 • 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova
 • 74.20 Fotografske djelatnosti
 • 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
 • 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
 • 23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
 • 23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
 • 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
 • 32.13 Proizvodnja imitacije nakita(bižuterije) i srodnih proizvoda
 • 32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenata
 • 71.11 Arhitektonske djelatnosti
 • 58.21 Izdavanje računalnih igara
 • 58.29 Izdavanje ostalog softwera
 • 62.01 Računalno programiranje
 • 62.02 Savjetovanje u vezi sa računalima
 • 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom
 • 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacijskom tehnologijom i računalima
 • 63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane sa njima
 • 63.12 Internetski portali
 • 58.11 Izdavanje knjiga
 • 58.13 Izdavanje novina
 • 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
 • 63.91 Djelatnosti novinskih agencija
 • 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje
 • 74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • 70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
 • 73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
 • 73.12 Oglašavanje preko medija
 • 64.19 Ostalo novčarsko posredovanje
 • 65.11 Životno osiguranje
 • 65.12 Ostalo osiguranje
 • 65.20 Reosiguranje
 • 65.30 Mirovinski fondovi
 • 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
 • 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
 • 73.11 Agencije za promidžbu, reklamu i propagandu
 • 73.12 Oglašavanje preko medija
 • 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
 • 75      Veterinarske djelatnosti
 • 78.10 Djelatnosti agencija za zapošljavanje
 • 78.20 Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
 • 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
 • 80.10 Djelatnosti privatne zaštite
 • 80.20 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
 • 80.30 Istražene djelatnosti
 • 85      Obrazovanje
 • 86      Djelatnosti zdravstvene zaštite
 • 87      Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
 • 88      Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti.

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji je djelomično ili potpuno oslobođen od plaćanja komunalnog doprinosa, komunalni doprinos naplatiti će se u cijelosti, ukoliko se promjeni namjena građevine temeljem koje je ishođeno djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja, a sve unutar 10 godina od dobivanja građevinske dozvole odnosno akta na temelju kojeg se može graditi.

Obveznik koji je djelomično ili potpuno oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa dužan je prijaviti svaku promjenu okolnosti  u roku od 15 dana od dana nastupa istih.

Ove odredbe koje se odnose na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično  ne primjenjuju se kod ozakonjenja zgrada i/ili drugih građevina.

Popratni dokumenti

kom_dop_2021.pdf
Odluka o komunalnom doprinosukom_dop_2021.pdf (10.78 MB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

 • {{item.name}}

Veličina slova

 • Aa
Zatvorite