Održana 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 21. lipnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Održano je i testiranje sistema e-glasanje, a putem kojeg su vijećnice i vijećnici probno glasovali na današnjoj sjednici.

Na sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen, sadržavao je 16 točaka.

Sjednica je započela aktualnim satom koji se najviše doticao komunalne problematike. Mario Pšeničnjak u ime kluba vijećnika (FOKUS) postavio je pitanje u vezi zelenih otoka na području grada, a za koje su vijećnici dobili upit sugrađana putem elektronike pošte. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec pokazao je nekoliko fotografija zelenih otoka na području grada, odnosno istaknuo je da su zeleni otoci postali deponiji te su iz tog razloga uklonjeni. Apelirao je da sugrađani više koriste postojeće reciklažno dvorište. Također, u buduće, moći će koristiti i mobilno reciklažno dvorište koje će svakih nekoliko mjeseci biti dostupno u naseljima na području grada. Dotaknuo se i odvoza komunalnog otpada u Hoto naselju – ukoliko sugrađani žele više odvoza, navedeno će se realizirat u dogovoru s koncesionarom, no napomeno je da je onda i cijena veća.

Također, postavio je pitanje u vezi Imunološkog zavoda u Brezju. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec odgovorio je da je Grad ušao u proces izmjene prostornog plana, a temeljem studije koju je predao Imunološki zavod. Istaknuo je da zemljišna plomba nije rješena od strane države prema vlasnicima. Naglasio je da je predložio i alternativnu lokaciju, no država se ipak odlučila za lokaciju na istoku Zagrebačke županije. Također, naveo je da Grad nije zaprimio pisani odgovor, odnosno odbijenicu od strane Ministarstva zdravstva.

Vijećnica Ivana Juričić (HDZ) postavila je pitanje na koliko se Grad natječaja aplicirao i jesu li već osigurana sredstva za određene projekte. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec naveo je prijavu Dogradnje Dječjeg vrtića ,,Slavuj” II. faza pokraj Osnovne škole Vladimira Deščaka i ,,Dogradnja Dječjeg vrtića ,,Slavuj” – matični objekt u naselju Strmec, a očekivana bespovratna sredstva su oko 9.000.000,00 kuna. Također, „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja“, „Izrada projektno – tehničke dokumentacije za Svetonedeljske šetnice“ te „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”. Istaknuo je da detaljni odgovor može dostaviti pisanim putem.

Vijećnik Zdenko Tubikanec (FOKUS) postavio je pitanje kada kreću radovi na izvedbi nogostupa na Staroj cesti s obzirom da je svjestan da rastu cijene materijala i sirovina. Zanima ga i posjeduje li Grad informacije o trasi željezničke pruge koja je ucrtana u prostornom planu te onemogućuje realizaciju određenih ideja za sportske sadržaje. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec odgovorio je su pristigle ponude zaista velike. Grad Sveta Nedelja izvest će pripremu za asfalt, oborinsku odvodnju i izvedbu pješačke staze, dok će Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije izvesti asfaltni kolnik. Što se tiče trase željezničke pruge, postoje koridori koje je potrebno očuvati, a Grad je također dužan čuvati koridore kroz prostorne planove. Što se tiče same željeznice, prema informacijama koje posjeduje napravljena je studija, a broj stajališta će se maksimalno reducirati.

Vijećnica Marija Market (SDP) postavila je pitanje hoće li Grad Sveta Nedelja zaštititi Stublov zdenac kao krajobraznu cjelinu i dio entiteta Male Gorice s obzirom na to da su sugrađani zabrinuti jer je došlo do promjene vlasnika zemljišta. Također, izvode se građevinski radovi na istom te ih zanima je li se izvršila dopuna prostornog plana o kojoj nisu obaviješteni. Drugo pitanje odnosilo se na odvoz komunalnog otpada. Istaknula je nezadovoljstvo istim, kao i uklanjanjem zelenih otoka te da rješenje nije uklanjanje istih već redovito pražnjenje, a osvrnula se i na rad reciklažnog dvorišta. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje odgovorio je da je ulicu potrebno obnoviti, a što se tiče izmjena prostornog plana – istih nije bilo. Stublov zdenac je privatno zemljište koje je promijenilo vlasnike prema informacijama koje posjeduje, a što se tiče eventualnih zahtjeva, isti se mogu provjeriti u Županijskom uredu za urbanizam. Naglasio je da su se zeleni otoci redovito praznili, no da je odlaganje otpada stvar kulture pojedinaca. Gradonačelnik je prihvatio sugestiju vijećnice o radnom vremenu reciklažnog dvorišta.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec, a prijedlog je prihvaćen s 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom, bez rasprave.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. godinu i 2024. godinu uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec te je naveo da su pristigla dva amandmana. Prvi amandman gradonačelnika, a kao takav sastavni je dio proračuna. ,,Ukupna vrijednost prijedloga izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu iznosi 169.844.489,00 kuna umjesto 170.064.378,00 kuna, razlika ,,na manje” u iznosu od 219.889,00 kuna” istaknuo je gradonačelnik.

Drugi amandman je vijećnice Ivane Juričić (HDZ), a vezano je uz: smanjenje sredstva redovnog poslovanja Ureda gradonačelnika za 100.000,00 kuna te povećanje sredstava za dodatne usluge u obrazovanju-pomoći osnovnim školama i predškolskom odgoju. Navedeni amandman je gradonačelnik prihvatio, a Prijedlog Odluke prihvaćen je s 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom uz kraću raspravu.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu prihvaćen je s 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom, uz kraću raspravu.

Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini jednoglasno je prihvaćen.

Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima korištenja prostora u vlasništvu Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec. Prijedlogom Odluke nastojalo se poboljšati način upravljanja imovinom Grada, a što se odnosi i na način na koji će pravne ili fizičke osobe moći koristiti određene prostore u vlasništvu Grada, način na koji će Grad upravljati predmetnim prostorima te obveze korisnika prostora. Predlaže se davanje prostora jednokratno, a najdulje 24 sata, uglavnom fizičkim osoba za određena događanja uz plaćanje naknade te privremena dodjela prostora, na određeni period, uglavnom udrugama, bez naknade, a na temelju javnog natječaja.

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Svete Nedelje jednoglasno je prihvaćen. U Procjeni rizika od velikih nesreća za područje grada Svete Nedelje obrađeni su slijedeći rizici: potres, poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, klizišta i industrijske nesreće.

Dana 16. travnja vijećniku Marku Katancu (SDP) prestao mandat u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje , a imenovani je bio potpredsjednik Gradskog vijeća iz reda predstavničke manjine , član Mandatne komisije i Odbora za komunalne djelatnosti. Pristigao je jedan Prijedlog o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, kojeg je predložilo pet vijećnika, a za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje predlaže se vijećnik Karlo Lacković (NEZAVISNI). Navedeni prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Pristigao je jedan prijedlog za člana Mandatne komisije te je predložena vijećnica Ivana Juričić (HDZ), a isto je jednoglasno usvojeno. Također, jednoglasno je usvojen i prijedlog člana Odbora za komunalne djelatnosti, a imenovan je vijećnik Tomislav Petravić (FOKUS).

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Kulturni centar Sveta Nedelja uvodno je obrazložio ravnatelj Kulturnog centra Robert Maračić. Predmetnim prijedlogom Odluke predlaže se izmjena Odluke o osnivanju na način da se istom mijenja naziv i sjedište ustanove, proširuje djelatnost ustanove na knjižničnu djelatnost, uređuje nadležnosti ravnatelja ustanove i uvjete za imenovanje te dopunjuje pojedine odredbe u pogledu općih akata ustanove i izvršavanja osnivačkih prava.

U naziv se unosi i ime Mihaela Šiloboda, hrvatskog matematičara i glazbenog teoretičara, svećenika koji je služio kao župnik u Svetoj Nedelji te je i pokopan u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji. Novo sjedište ustanove predlaže se na adresi buduće gradske knjižnice u Svetoj Nedelji, Marijana Stilinovića 7.

Navedeni Prijedlog jednoglasno je prihvaćen, kao i Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove Knjižnica i kulturni centar Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu javne ustanove Knjižnica i kulturni centar Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja i Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta javne ustanove Knjižnica i kulturni centar Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite