Održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 26. rujna 2023. godine s početkom u 17,30 sati u Gradskoj vijećnici održana je 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 19 točaka.

Na samome početku prihvaćeno je izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela Damira Halužana. Time je na mjesto dosadašnje vijećnice Ivane Juričić (HDZ) svoj mandat u vijeću obnovio Damir Halužan (HDZ). U sklopu aktualnog sata, pitanja su se ponajviše doticala komunalne problematike. Vijećnik Karlo Lacković (Nezavisni) postavio je pitanje vezano uz ranije najavljenu nabavku defibrilatora za sportske klubove i terene s obzirom da smo nažalost svjedočili nemilom događaju u Samoboru prije nekog vremena kada je osoba preminula na sportskom igralištu. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak istaknuo je kako vjeruje da će do kraja godine biti izvršena nabavka još nekoliko defibrilatora za sportske klubove i terene. Pri tome je naglasio kako je kroz sustav Civilne zaštite već nabavljeno nekoliko defibrilatora koji su dani na raspolaganje Vatrogasnoj zajednici i GDCK Samobor. Također će se kroz navedeni sustav provesti edukacije korištenja samih defibrilatora.

Vijećnik Zdenko Tubikanec (FOKUS) postavio je pitanje vezano uz postavljanje završnog sloja asfalta u Ulici Stara cesta u Bestovju te u kojem  je statusu obnova Ulice Vladimira Nazora u Bestovju. Zamjenik gradonačelnika rekao je da je proteklog tjedna na području Stare ceste bila tvrtka Hvar koja u ime Zagrebačke županije treba izvesti navedene radove odnosno postaviti završni sloj asfalta, no iste nisu učinili. „Nismo upoznati koji su razlozi tome, je li je to rezultat odnosa ŽUC-a i izvođača, no vjerujemo kako će isto biti izvedeno u što skorijem roku“ naglasio je Gabrijel Deak, zamjenik gradonačelnika. Nastavno na upit o prometnici Vladimira Nazora, zamjenik gradonačelnika naglasio je kako je prije tjedan dana održan sastanak s Mjesnim odborom Bestovje te istima dan prijedlog prometne regulacije, a isti je preduvjet za izradu prometne dokumentacije. Prema sadašnjim informacijama, postignuta je suglasnost da Ulica V. Nazora bude jednosmjerna ulica.

Nakon Verifikacije Zapisnika s 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 06.06.2023.godine, uslijedio je prihvaćanje Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Svete Nedelje. Istu je uvodno obrazložio uz kraću prezentaciju zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak. Strategija se odnosi na razdoblje od 10 godina i predstavlja akt strateškog planiranja od značaja za Grad Svetu Nedelju, a koji se odnosi na ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zagradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Strategija će omogućiti uspostavu održivog, sigurnog i za život ugodnog i uređenog područja grada, a kako bi se stvorili preduvjeti za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi.

Zaključak o davanju mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine i Konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine uvodno je obrazložio uz kraću prezentaciju zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak. Satrategija razvoja urbanog područja planski je dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja i koji služi kao multi sektorski strateški okvir za planiranje razvoja urbanog područja kao cjeline unutar definiranog vremenskog razdoblja te predstavlja preduvjet za korištenje mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za sedmogodišnje razdoblje, a u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. Cilj izrade Strategije je definiranje zajedničkih smjerova razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, predlaganje zajedničkih smjerova razvoja, zajedničkih pravac djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata urbanog područja. Zaključak  je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Svetu Nedelju prihvaćen je jednoglasno. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložila pročelnica Roberta Ciglar i prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog Odluke o stjecanju prava i obveze iz Rješenja o izvedenom stanju za nekretninu zgrada javne namjene – ribički dom k.č.br. 619/1 k.o. Strmec Samoborski pojasnio je zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak istaknuvši kako je uvidom u zemljišno knjižno stanje utvrđeno da je kao vlasnik predmetne nekretnine upisana Republika Hrvatska. Kako je Grad Sveta Nedelja svih ovih godina, zajedno s članovima udruge, ulagao u predmetni objekt, te s obzirom da isti ima javnu namjenu, odlukom Skupštine ŠRD Štuka iz Strmca odlučeno je da se radi poduzimanja daljnjih radnji urede imovinsko pravni odnosi s RH koja je upisana kao vlasnik, te da se sva prava i objekt predaju u vlasništvo Grada Svete Nedelje na daljnje raspolaganje. Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č.br. 3910/2 i k.č.br. 3904/4 k.o. Rakitje (dio Ulice Ograja u naselju Novaki) prihvaćen je većinom glasova.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2023. godinu obrazložilo je zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak istaknuvši kako su u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. ostvareni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 10.395.257,92 eura, a konsolidirani rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 10.499.976,03 eura, pa je kao rezultat tekućeg razdoblja iskazan manjak u iznosu od 104.718,11 eura. Ako se ostvarenom manjku prihoda i primitaka tekućeg razdoblja doda ostvareni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.717.989,17 eura, ukupno raspoloživa sredstva koja se prenose u naredno razdoblje iznose 1.613.271,06 eura. Konsolidirani Proračun sadrži sve prihode i primitke proračuna i proračunskih korisnika DV Slavuj i Knjižnice Mihaela Šiloboda. Izvještaj je prihvaćen većinom glasova.

Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.06. do 30.09.2023. godine obrazložio je zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak istaknuvši kako je proračunska zaliha za 2023. godinu planirana u iznosu od 10.000,00 eura, a u navedenom kvartalu utrošeno je 22.729,59 eura. Razlog tomu su prirodne nepogode koje su se dogodile u vremenskom razdoblju od 19.07. do 08.08.2023. godine te su sredstva utrošena na kupnju zaštitnih i građevinskih folija za zaštitu krovova sugrađana kojima su isti oštećeni prilikom orkanskog vjetra, te za vreće i vezice koje su postavljene za obranu od poplave u naselju Strmec.

Većinom glasova prihvaćeno je  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, a godišnja izvješća o radu i financijska izvješća podnijeli su Dječji vrtić Slavuj, Trgovačko društvo Svenkom, Knjižnica Mihaela Šiloboda, Kulturna zajednica, Sportska zajednica, Vatrogasna zajednica te Gradsko društvo Crvenog križa Samobor.

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite