Održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 25. ožujka 2019. godine s početkom u 18,00 sati održana je 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika. Prije utvrđenja Dnevnog reda koji je sadržavao 19 točaka prihvaćena je dopuna Dnevnog reda s još jednom točkom.

Aktualni sat ponajviše se doticao problematike komunalne infrastrukture, održavanja pojedinih prometnica  kao i rekonstrukcije istih. Vijećnika Gorana Kanižaja (HDZ) zanimalo je kada će se raspisati natječaj za dodjelu sredstava Udruzi umirovljenik Grada Svete Nedelje, a gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako će isti već ovaj tjedan biti raspisan. Vijećnicu Vesnu Filipović (HDZ) zanimalo u kojoj je fazi kupnja nekretnine „IKE“ na Trgu Ante Starčevića jer je Gradsko vijeće krajem prošle godine podržalo kupnju iste, a čula je da se priča kako nekretnina nije u 100% vlasništvu potpisnika Ugovora te je tražila pojašnjenje. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako je Ugovor napravljen temeljem procjene vještaka za cjelokupnu nekretninu, te da će iznos biti raspodijeljen na sve vlasnike sukladno kvadraturi koju posjeduju.

Nakon jednoglasne Verifikacije Zapisnika s 20. redovne sjednice, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje Ivan Štimac uvodno je obrazložio Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Svetu Nedelju. Pojasnio je kako se u izradu Procjene i Plana krenulo još prošle godine te je Vatrogasna zajednica učestalo održavala sastanke s izrađivačima. Po završetku izrade, Plan i Procjena odobreni su od strane Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje kao i nadležnog odjela pri Ministarstvu unutarnjih poslova, a za iste je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u sklopu kojega nije pristigao niti jedan prigovor. Prijedlozi Odluka prihvaćeni su jednoglasno i bez rasprave.

Točke Dnevnog reda od 6. do 9. (Razmatranje izvješća o Izvršenju programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu, Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za 2018. godinu, Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za otklanjanje otpada na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada) uvodno je obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i projekte Martina Fabijan istaknuvši kako su sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne predstavničkom tijelu do 31. ožujka dostaviti Izvješća na razmatranje i donošenje Odluke. Točke od 6 do 8 prihvaćene su većinom glasova, dok je 9. točka Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada prihvaćena jednoglasno.

Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu na području grada Svete Nedelje ispred tvrtke Eko Flor Plus d.o.o. koncesionara za odvoz otpada pojasnio je Zdenko Komorčec. Nakon kraće rasprave Izvješće je usvojeno sa 14 glasova za i 2 suzdržana.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o oslobođenjima pravnih osoba od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u 2018. godini koji je uvodno obrazložila p.o. gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač. Zaključkom od 15. lipnja 2018. godine, a sukladno Pravilniku o zaštitnim i integrativnim radionicama Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa u 2018. godini. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje.

Na prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu uvodno je amandmane uložio gradonačelnik, a istu je  obrazložio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuvši kako je sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu došlo do promjena te su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje opće akte s navedenim zakonom. Sukladno novom Zakonu kao i prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta odnosno investitor ako je ta osoba različita od vlasnika. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 40,00 kuna po m3 građevine. Vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade stambene zgrade s 3 stana i više oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti, a vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade obiteljske kuće i stambene zgrade s 2 stana i manje djelomično se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa i istima se obračunava koeficijent 0,5 u odnosu na jediničnu cijenu komunalnog doprinosa. Također, vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade građevine za obavljanje djelatnosti kao što su obavljanje kreativnih i kulturnih djelatnosti (primjerice djelatnosti muzeja, umjetničko stvaralaštvo, veterinarske djelatnosti, djelatnosti zdravstvene zaštite, djelatnosti računalnog programiranja te mnoge druge djelatnosti) oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti., kao i vlasnici zemljišta koji grade proizvodne građevine s pripadajućim skladištima (skladište sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda).„Vjerujem kako ćemo ovom Odlukom o komunalnom doprinosu doprinijeti većoj gradnji stanova i drugih stambenih objekata na području grada, a samim time i ostvarenju boljih prilika za mlade, obitelji i sve koji žive ili će živjeti u Svetoj Nedelji kao i bolje uvijete za poduzetnički sektor“ istaknuo je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi  i prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade uvodno je pojasnila p.o. gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač istaknuvši kako se kao i ranije radi o usklađenu s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. „Bitna je novina da se prema novom Zakonu, komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se godišnji iznos plaća mjesečno ili u obrocima, dok se prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđivao mjesečni iznos komunalne naknade. Sukladno navedenome, vrijednost boda ne može više biti „mjesečna visina“ komunalne naknade, već samo „godišnja visina“ istaknula je pročelnica Delač. Odluke su prihvaćene većinom glasova.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi (s primjenom od 01.01.2020. godine) i prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (s primjenom od 01.01.2020. godine) uvodno je pojasnio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuvši kako je navedenom odlukom područje grada za stambene i garažne prostore raspoređeno u 4 zone. 1. zona su Hoto Ville (Strmec) i centar Svete Nedelje (područje gradskog trga) gdje će doći do povećanja cijene komunalne naknade, dok će u preostale tri zone (2. zona naselja: Strmec (osim Hoto Villa), Sveta Nedelja, Rakitje, Novaki i Brezje, 3. zona naselja: Bestovje, Orešje, Kerestinec i Jagnjić Dol i 3. zona naselja: Svetonedeljski Breg, Srebrnjak, Mala Gorica, Kalinovica i Žitarka) doći do smanjenja cijene komunalne naknade. Drugim riječima, Odluka o komunalnoj naknadi s promjenom od 01.01.2020. godine na razini grada rezultirat će prosječnim smanjenjem iznosa komunalne naknade. Odluke su prihvaćene većinom glasova.

Jednoglasno su prihvaćene Prijedlog Odluke o 4. izmjenama Statuta Grada Svete Nedelje, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova savjeta mladih Grada Svete Nedelje i njihovih zamjenika, Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća i Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

 

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite