Održana 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 18. travnja 2018. godine s početkom u 16,00 sati održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika. Na samome početku, a nakon jednoglasnog prihvaćanja Dnevnog reda od 25 točaka, prihvaćeno je Izvješće mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Marija Čižmešije. Dužnost zamjenika prihvatio je, i prisegu položio, vijećnik Dario Zajec. Uslijedio je aktualni sat na kojem su teme ponajviše ticale komunalne problematike.Uslijedila je jednoglasna verifikacija zapisnika s 10. redovne sjednice Gradskoga vijeća. Prijedloge Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje, V. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki, te II. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Sveta Nedelja uvodno su predstavili izrađivači istih, a to su bili predstavnici Urbanističkog instituta Hrvatske i društva APE. Nakon rasprave, sve točke su prihvaćene. Također je jednoglasno prihvaćena Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Svete Nedelje, koju su uvodno obrazložili i prezentirali zamjenici gradonačelnika Davor Nađi i Marija Hršak, te predstavnica društva Razbor koje je bilo izrađivač navedene Strategije, uz podršku Radne skupine i Partnerskog vijeća. Također su predstavljena i uvodno obrazložena sljedeća izvješća: Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2017. godinu na području grada Svete Nedelje, Izvješće gradonačelnika o Zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izradu prostornog plana, Izvješće o oslobođenjima pravnih osoba od obveze plaćanja komunalnog doprinosa i donošenje zaključka, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2017. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu, Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine, Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za 2017. godinu, te Izvješće o lokacijama, količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za otklanjanje otpada na području Grada Svete Nedelje za 2017. godinu. Prihvaćena su sva navedena izvješća. Prihvaćene su i Odluke: Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za razdoblje 2017.-2022., Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada, Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Svete Nedelje, Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi k.č.br. 2672/1, k.č.br. 2672/2, k.č.br. 2687/1, k.č.br. 2687/2, k.č.br. 2687/3, k.č.br. 2687/4, k.o. Rakitje te Odluka o stjecanju prava vlasništva na nekretninama k.č.br. 4551/2, k.č.br. 4553/2, k.č.br. 7050/2 i k.č.br.7052/1, k.o. Strmec Samoborski.Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Gostivara (Republika Makedonija) i Grada Svete Nedelje također je prihvaćen, čime će Grad Sveta Nedelja uspostavom odnosa Gradova prijatelja otvoriti dodatnu mogućnost buduće prekogranične suradnje. Odbor za dodjelu javnih priznanja pri Gradskom vijeću uvodno je obrazložio Prijedlog Odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Svete Nedelje u 2018. godini, a Gradsko vijeće je isti usvojio. Sukladno navedenome, Branku Radoševiću dodjeljuje se Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo, a Nagrada Grada Svete Nedelje udruzi za očuvanje hrvatske kulturne baštine „Kragulj” (za svekoliki doprinos očuvanju kulturne baštine Grada Svete Nedelje), Judo Klubu Sakura (za poseban doprinos za rad s djecom i mladima na području sporta) i Twirling – Mažoretnom klubu Sveta Nedelja (za poseban doprinos u promicanju kulture i umjetnosti).Kao pretposljednja točka dnevnog reda prihvaćen je Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Svete Nedelje, čime će dosadašnji Jedinstveni upravni odjel Grada Svete Nedelje zamijeniti 3 Upravna odjela: Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu, Upravni odjel za financije, računovodstvo i javne prihode i Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove.Prihvaćen je Prijedlog Odluke o 2. Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima kojom se, između ostalog, mijenja članak 4. Odluke kojim se trgovačkom društvu Svenkom d.o.o. povjerava obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: održavanje čistoće javnih površina, uključujući i čistoću nerazvrstanih cesta i javnih cesta (osim autocesta) u naseljenom mjestu, održavanje groblja (održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika), održavanje javnih površina i zelenih površina uz nerazvrstane ceste i javne ceste (osim autocesta) u naseljenom mjestu, te tržnice na malo.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite